16. 6. 2019  16:43 Blanka
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 424M0_4B - Marketing a manažment podniku (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 424M0_4B
Názov predmetu: Marketing a manažment podniku
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test
 
Výsledky vzdelávania:
Poskytnúť študentom základné znalosti o pôsobení podniku v trhovom prostredí. Študenti pochopia základné ekonomické pojmy a súvislosti a získajú poznatky o komplexnom prístupe k manažmentu podniku. Osvoja si aj základné pojmy a kategórie marketingu a pochopia význam marketingového prístupu pre moderne riadený podnik.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do ekonómie - trhový mechanizmus.
Právne formy podnikania.
Daňová sústava v SR.
Kvalita a jej zabezpečenie v podniku.
Výrobný proces v priemyselnom podniku.
Majetok podniku. Náklady a ceny.
Úloha marketingu v rozvoji podniku.
Marketingové prostredie, nákupné správanie spotrebiteľov.
Nástroje marketingového mixu - produktová politika, distribučná politika, cenová politika, komunikačná politika firmy.
Marketingové plánovanie.
Etika v marketingu a podnikaní.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HERZKA, P. -- KAJANOVÁ, J. Ekonomika a manažment podniku. Bratislava : STU v Bratislave,Ústav manažmentu, 2010. 203 s. ISBN 978-80-227-3268-0.
KOTLER, P. -- ARMSTRONG, G. Marketing. Praha : Grada Publishing, 2007. 855 s. ISBN 80-247-0513-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 349

ABCDEFX
34,1 %32,1 %16,3 %9,7 %7,8 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: