30. 10. 2020  14:20 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N423M2_4B - Materiálové bilancie (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N423M2_4B
Názov predmetu: Materiálové bilancie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester:
biotechnológia - bakalársky (povinný), 1. semester
biotechnológia - bakalársky (povinný), 1. semester
biotechnológia (konverzný) - bakalársky (povinný), 3. semester
chemické inžinierstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
chemické inžinierstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
chemické inžinierstvo (konverzný) - bakalársky (povinný), 3. semester
potraviny, výživa, kozmetika - bakalársky (povinný), 1. semester
potraviny, výživa, kozmetika (konverzný) - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti absolvujú dve písomné testy (mimo času výučby), v ktorých môžu získať spolu 40 bodov. Prvý test sa koná vo ôsmom týždni. Jeho témou sú bilančné výpočty v systéme bez chemickej reakcie. Druhý test sa koná v dvanástom týždni. Témou druhého testu sú bilančné výpočty v systéme s chemickou reakciou.
Hodnotenie: A 92-100 %, B 63-91 %, C 74-82 %, D 65-73 %, E 56-64 %, FX 0-55 %
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je naučiť študentov zostaviť materiálovú bilanciu prietokového a vsádzkového systému s viacerými zložkami, bez chemických reakcií a s chemickými reakciami. Vyjadriť zloženia prúdov, stechiometriu, rozsah reakcie, stupeň premeny zložiek. Nakresliť bilančnú schému, bilančnú tabuľku. Riešiť systémy rovníc.
 
Stručná osnova predmetu:
Cieľom predmetu je naučiť študentov zostaviť materiálovú bilanciu prietokového a vsádzkového systému s viacerými zložkami, bez chemických reakcií a s chemickými reakciami. Vyjadriť zloženia prúdov, stechiometriu, rozsah reakcie, stupeň premeny zložiek. Nakresliť bilančnú schému, bilančnú tabuľku. Riešiť systémy rovníc.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠEFČÍKOVÁ, M. -- ŠEFČÍK, J. -- STOPKA, J. Materiálové bilancie technologických procesov. Bratislava : STU v Bratislave, 1997. 157 s. ISBN 80-227-0950-6.
REKLAITIS, G. Introduction to Material and Energy Balances. New York : John Wiley & Sons, 1983. 683 s. ISBN 0-471-04131-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 997

A
BCDEFX
19,8 %
13,0 %
15,9 %
13,1 %
12,7 %25,5 %
Vyučujúci: doc. Ing. Pavel Ačai, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ivan Červeňanský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Viera Illeová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Klaudia Karkeszová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Mário Mihaľ, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Marta Ostrihoňová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Miroslav Variny, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 1. 2019
Schválil:
doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: