11. 12. 2019  4:57 Hilda
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N414M0_4I - Mechanizmy organických reakcií I (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N414M0_4I
Názov predmetu: Mechanizmy organických reakcií I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test
 
Výsledky vzdelávania:
Hlbšie pochopenie štruktúry organických zlúčenín a mechanizmu organických reakcií. Vzťah medzi štruktúrou a reaktivitou, stereoselektívny priebeh organických reakcií.
 
Stručná osnova predmetu:
Radikálové substitučné reakcie na nasýtenom C-atóme. Nukleofilné substitučné reakcie na nasýtenom C-atóme. Adície na alkénové C=C dvojité väzby. cis-Adície. Adície prebiehajúce cez óniové intermediáty. Enantioselektívné a diastereoselektívne eliminácie. Stereochémia eliminácii. Substitučné elektrofilné reakcie aromatických zlúčenín. Substitučné nukleofilné reakcie aromatických zlúčenín. Prešmyky. 1,2-Prešmyky. Sigmatropné prešmyky. Prešmyky karbéniových iónov, karbénov, karbenoidov. Súčinné reakcie, elektrocyklické reakcie. Cykloadície.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BRÜCKNER, R. Organic Mechanisms. Reactions, Stereochemistry and Synthesis. Berlin: Springer, 2002. 636 s. ISBN 978-3-642-03650-7.
BRÜCKNER, R. Reaktionsmechanismen. Organische Reaktionen, Stereochemie, moderne Synthesmethoden. Berlin, Oxford: Spektrum Akademische Verlag GmbH, 1996. 570 s. ISBN 3-86025-363-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 96

ABCDEFX
57,3 %20,8 %9,4 %7,3 %5,2 %0 %
Vyučujúci: Ing. Róbert Fischer, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: