15. 12. 2019  14:58 Ivica
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N413M0_4I - Metódy kontroly chemických technológií (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N413M0_4I
Názov predmetu: Metódy kontroly chemických technológií
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: chemické technológie - inžiniersky (povinný), 1. semester
chemické technológie - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra sa píšu z prebraného učiva tri písomné testy. Ak študenti preukážu zvládnutie učiva na viac ako 56%, bude sa to zároveň hodnotiť ako absolvovanie skúšky . Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať ovládanie učiva a bodový zisk najmenej na 92%, na hodnotenie B najmenej na 83%, na hodnotenie C najmenej na 74%, na hodnotenie D najmenej na 65% a na hodnotenie E najmenej na 56%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehľad o rôznych metódach kontroly kvality vstupných surovín, medziproduktov a výstupných produktov v chemickej technológii, resp. v technológii materiálov, včítane príprav vzoriek a vyhodnotenia údajov. Vie uvedené metódy využiť aj na operatívne kontroly počas štandardných a neštandardných situácií vo výrobnom procese (zistenie príčiny zníženia aktivity katalyzátora, identifikácia vzniknutých neznámych látok počas výrobného procesu, určenie príčin prekročenia normovaných parametrov, a i.). Dokáže najmä aplikovať vybrané fyzikálnochemické metódy na kontrolu technológií.
 
Stručná osnova predmetu:
Prehľad rôznych metód kontroly kvality vstupných surovín, medziproduktov a výstupných produktov v chemickej technológii, resp. v technológii materiálov, včítane príprav vzoriek a vyhodnotenia údajov, metódy operatívnej kontroly počas štandardných a neštandardných situácií vo výrobnom procese.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 100

ABCDEFX
38,0 %34,0 %16,0 %3,0 %9,0 %0 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Miroslav Gál, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - anglický jazyk
doc. Ing. Tibor Liptaj, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Eva Smrčková, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD. (cvičiaci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Katarína Tomanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Veteška, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: