5. 12. 2019  21:38 Oto
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N413N0_4I - Nanomateriály v chemickej technológii (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N413N0_4I
Názov predmetu: Nanomateriály v chemickej technológii
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra sa píšu dva písomné testy z prebraného učiva. Ak študenti preukážu vyše 56% zvladnutie učiva absolvujú zároveň skúšku podľa úspešnosti v testoch. Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať ovládanie učiva na najmenej 92%, na hodnotenie B na najmenej 83%, na hodnotenie C najmenej na 74%, na hodnotenie D najmenej na 65% a na hodnotenie E najmenej na 56%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa principiálne základy prípravy nanomateriálov ako špeciálnych organických aj anorganických materiálov, používaných ako katalyzátory, nanoadsorbenty, plnidlá, nosiče, zložky náterových hmôt a iných špeciálnych organických materiálov, farmaceutík, kvapalných kryštálov, atď.
 
Stručná osnova predmetu:
Systematicky sú preberané jednotlivé typy nanomateriálov, ich špeciálne chemické a fyzikálne vlastnosti, spôsoby ich výroby a aplikácií. Na konkrétnych príkladoch sú demonštrované princípy výstavby štruktúry nanomateriálov, preberané sú metódy ich prípravy a charakterizácie, stanovenie ich chemických a fyzikálnych vlastností, zdravotné, ekologické a ekonomické aspekty ich použitia a výroby.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Cao G., Nanostructures and Nanomaterials Synthesis, World scientific, 2012, ISBN: 97898114322508.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 15

ABCDEFX
66,7 %20,0 %6,7 %6,6 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: