22. 10. 2019  7:41 Sergej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N422O2_4B - Operačné systémy (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N422O2_4B
Názov predmetu: Operačné systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude ku každej preberanej kapitole odovzdané jedno online zadanie a vypracovaný jeden online test. Na záver bude vypracované posledné zadanie zahrňujúce problematiku z celého semestra.

zadania - 90% hodnotenia
testy - 10% hodnotenia
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z činnosti operačných systémov. Dokáže pracovať v prostredí operačného systému UNIXového typu. Získa základy nevyhnutné na tvorbu bash skriptov.

Študent nadobudne vedomosť ako pracovať so súbormi a adresármi. Študent tiež dokáže prehľadávať a meniť túto súborovú štruktúru. Získa vedomosť ako modifikovať, či archivovať tieto súbory. Študent dokáže k týmto súborom pristupovať aj vzdialene z iných serverov(resp. počítačov, kopírovanie, prihlasovanie, odhlasovanie, posielanie). Študent dokáže spravovať okrem súborov aj práve bežiace procesy(prehľadávanie, zastavovanie i ukončovanie).
 
Stručná osnova predmetu:
Základy práce v OS UNIX,
práca so súbormi a adresármi,
archivácia,
vyhľadávanie,
spracovanie textových súborov,
vzdialené počítače.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ČADA, O. Operační systémy. Praha: Grada, 1993. ISBN 80-85623-44-7.
WATKISS, S. Penguin Tutor.  [online]. 2013. URL: http://www.penguintutor.com/.
GARRELS, M. Bash Guide for Beginners.  [online]. 2008. URL: http://www.tldp.org/LDP/Bash-Beginners-Guide/html/.
STRÁNKY, Č. Učebnice GNU/Linuxu.  [online]. 2006. URL: http://www.abclinuxu.cz/ucebnice.
JANOČKO, D. Využitie Raspberry Pi na edukačné účely. Bakalárska práca. STU, 2013.
TOPJIAN, J. Unix for the Beginning Mage.  [online]. 2008. URL: http://unixmages.com/.
COOPER, M. Advanced Bash-Scripting Guide.  [online]. 2008. URL: http://freecomputerbooks.com/Advanced-Bash-Scripting-Guide.html.
SOVA, M. UNIX: Úvod do operačního systému. Praha : Grada, 1991. 289 s. ISBN 80-85424-16-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre 2. rok štúdia študijného programu automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 131

ABCDEFX
52,7 %30,5 %8,4 %3,1 %4,6 %0,7 %
Vyučujúci: Ing. Richard Valo, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: Ing. Richard Valo, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: