20. 10. 2019  10:33 Vendelín
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N422O3_4B - Optimalizácia (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N422O3_4B
Názov predmetu: Optimalizácia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné písomky na začiatku cvičení, 2 zápočtové písomky, písomná skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Hlavným cieľom predmetu je poskytnúť základné poznatky o optimalizačných metódach.
 
Stručná osnova predmetu:
Optimalizačné metódy bez obmedzení, optimalizačné metódy s obmedzeniami, lineárne programovanie, kvadratické programovanie, dynamické programovanie, pokročilé optimalizačné metódy
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 94

ABCDEFX
24,5 %11,7 %33,0 %20,2 %9,6 %1,0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: