11. 12. 2019  3:20 Hilda
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N414O9_4B - Organická chémia I (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N414O9_4B
Názov predmetu: Organická chémia I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: chémia, medicínska chémia a chemické materiály - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Skúška pozostáva z písomného testu a ústnej skúšky za 50 bodov. Na úspešné zvládnutie skúšky musi študent dosiahnúť minimálne 28 bodov.
Hodnotenie úspešnosti skúšky je nasledovné: A 46-50 bodov, B 41-45 bodov, C 37-40 bodov, D 32-36 bodov, E 28-31 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Zvládnutie základných princípov reakcií organických zlúčenín na báze štruktúry zlúčenín a mechanizmov organických reakcií.
 
Stručná osnova predmetu:
Vzťah medzi štruktúrou a reaktivitou. Systematické štúdium alkánov, alkénov, alkínov, aromatických zlúčenín, halogénderivátov a hydroxyderivátov, príprava, vlastnosti a reaktivita organických zlúčenín. Využitie v cielenej syntéze úžitkových produktov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOVÁČ, Š. -- KOVÁČ, J. -- FIŠERA, L. Organická chémia. Bratislava : vydavateľstvo Alfa, 1992.
KOVÁČ, J. -- KOVÁČ, Š. -- FIŠERA, Ľ. Organická chémia I.diel. Bratislava : STU v Bratislave, 1990. 273 s. ISBN 80-227-0247-1.
KOVÁČ, J. -- KOVÁČ, Š. -- FIŠERA, Ľ. Organická chémia II.diel. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990. 276 s.
CLAYDEN, J. -- GREEVES, N. -- WARREN, S. -- WOTHERS, P. Organic Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 2001. 1512 s. ISBN 0-19-850346-6.
VOLLHARDT, K C. -- SCHORE, N E. Organic Chemistry: Structure and Function. New York : W.H.Freeman, 1999. 1210 s. ISBN 0-7167-2721-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre 2. rok štúdia programu Chémia, medicínska chémia a materiály
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 569

ABCDEFX
9,3 %9,7 %17,2 %20,0 %39,7 %4,1 %
Vyučujúci: Ing. Oľga Caletková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Róbert Fischer, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
RNDr. Anna Koreňová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 23. 9. 2019
Schválil: prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 23. 09. 2019.

Typ výstupu: