5. 12. 2019  20:17 Oto
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N414O0_4I - Organická syntéza (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N414O0_4I
Názov predmetu: Organická syntéza
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Skúška pozostáva z písomného testu a ústnej skúšky za 50 bodov. Na úspešné zvládnutie skúšky musi študent dosiahnúť minimálne 28 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Organická syntéza poskytuje fundamentálny základ výstavby cielených organických molekúl poznaním syntetických metód zavádzania a transformácie funkčných skupín v molekule organickej zlúčeniny vrátane mechanistických aspektov týchto pochodov.
 
Stručná osnova predmetu:
Taktika a stratégia organickej syntézy. Retrosyntetická analýza sa syntónový prístup, základná filozofia organickej syntézy. Definícia syntónu a syntetického ekvivalentu. Všeobecná klasifikácia reakcií: Tvorba a zánik väzieb uhlík - uhlík a uhlík - heteroatóm. Premeny funkčných skupín. Zavedenie a odstránenie funkčných skupín. Pravidlá plánovania syntézy. Stratégia viacstupňových syntéz. Typy cieľových zlúčenín a ich syntéza.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
POVAŽANEC, F. -- FLOCH, Ľ. Organická chémia: Základné princípy organickej syntézy. Bratislava : STU v Bratislave, 1995. 119 s. ISBN 80-227-0773-2.
FUHRHOP, J. -- LI, G. Organic Synthesis . Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH, 2003. 517 s. ISBN 3-527-30273-5.
COLDHAM, I. -- CARRUTHERS, W. Modern Methods of Organic Synthesis. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004. 493 s. ISBN 0-521-77830-1.
NANTZ, M H. -- ZWEIFEL, G S. Modern organic Synthesis. An Introduction. Houndmills, England: W. H. Freeman and Company, 2007. 504 s. ISBN 0-7167-7266-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre 1. rok štúdia programu Technická chémia, modul: Organická chémia
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 72

ABCDEFX
58,3 %13,9 %19,4 %6,9 %1,5 %0 %
Vyučujúci: Ing. Pavol Jakubec, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 23. 9. 2019
Schválil: prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 23. 09. 2019.

Typ výstupu: