10. 12. 2019  0:14 Radúz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N413O0_4I - Organické povlaky a farbivá (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N413O0_4I
Názov predmetu: Organické povlaky a farbivá
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: chemické technológie - inžiniersky (výberový), 1. semester
chemické technológie - inžiniersky (výberový), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomná skúška s 10 otázkami po 10 bodov, teda spolu 100 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý počas skúšobného obdobia nezíska aspoň 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa teoretické základy náterových hmôt, farbív a pigmentov, základy technológie ich výroby a aplikácii v bežnej praxi.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné vlastnosti a požiadavky na organické povlaky
Mechanizmus ochrannej účinnosti
Základ organického povlaku - náterové hmoty -základné typy:
A asfaltové , B polyesterové, C celulózové, E práškové, H chlórkaučukové, K silikónové,
L liehové, N pre povrchovú úpravu kovových pásov (systém coil-coating), O olejové, S syntetické, U polyuretánové, V emulzné (vodové), P pomocné
Technológie vytvárania náterov,úprava povrchu pred náterom, počet vrstiev a hrúbka náteru, striekanie, namáčanie, valcovanie, elektrochemické metódy, povlaky z práškov, konečná úprava povlakov.
Farbivá a pigmenty
Základné a ostatné predpoklady farieb, otázka farebnosti organických látok, vlastnosti a charakteristiky organických a anorganických farbív a pigmentov
Výroba organických farbív a pigmentov podľa chemického zloženia
Aplikácie farbivá a pigmenty pre textilný priemysel, kozmetiku, fotografické, tlačiarenské, medicínske a iné
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
KIRK, R. OTHMER, D. Encyclopedia of Chemical Technology, Coatings. New York: Wiley, 2006

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 17. 7. 2019
Schválil: doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 17. 07. 2019.

Typ výstupu: