29. 1. 2020  18:56 Gašpar
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 428P0_4B - Počítačová chémia (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 428P0_4B
Názov predmetu: Počítačová chémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: chémia, medicínska chémia a chemické materiály - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť študentov na 13 termínoch prednášok a laboratórnych cvičeniach počas semestra z predmetu je v zmysle Študijného poriadku FCHPT STU povinná. Počas vyučovania je prísny zákaz používania mobilných telefónov, počítačov a iných elektronických zariadení, pokiaľ to priamo nevyžaduje učiteľ. Porušenie tohto zákazu, rovnako neospravedlnené opustenie vyučovacej miestnosti je dôvodom na neuznanie účasti na vyučovaní.

Účasť študenta na 13 prednáškach a laboratórnych cvičeniach za semester je podmienkou k účasti na skúške. Prednášajúci môže ospravedlniť neúčasť zapríčinenú chorobou alebo iným vážnym dôvodom, a to maximálne na troch prednáškach. Formu nahradenia za absentujúcu prednášku určuje prednášajúci. Prípady neúčasti z takýchto dôvodov na viac než troch prednáškach posúdi a rozhodne garant predmetu na základe písomnej žiadosti študenta podanej na Pedagogickom oddelení FCHPT STU.

Garant predmetu môže ospravedlniť neúčasť zapríčinenú chorobou alebo iným vážnym dôvodom, a to maximálne na troch prednáškach/laboratórnych cvičeniach. Prípady neúčasti z takýchto dôvodov na viac než troch prednáškach posúdi a rozhodne garant predmetu na základe písomnej žiadosti študenta podanej na Pedagogickom oddelení FCHPT STU.

Známkovanie je odvodené od aktuálne platného študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o základných princípoch kvantovej mechaniky. Dokáže uskutočňiť výpočty optimálnych geometrií, energií a základných mikroskopických vlastností jednoduchých anorganických a organických molekúl pomocou molekulovej mechaniky a kvantovomechanických semiempirických metód. Naučiť sa aplikovať výpočtové metódy na riešenie jednoduchých chemických problémov.
 
Stručná osnova predmetu:
Molekulová mechanika. Definícia geometrie molekuly. Kvantovochemické prístupy. Molekulové orbitály. Výpočty energie molekuly, parciálnych nábojov na atómoch, dipólového momentu, ionizačného potenciálu a elektrónovej afinity. Výpočty optických prechodov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
RAPTA, P. -- LUKEŠ, V. Organické materiály pre elektroniku, optoelektroniku a senzoriku: Aplikácia moderných spektroelektrochemických techník a metód počítačovej chémie. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2011. 200 s. ISBN 978-80-227-3617-6.
LUKEŠ, V. -- ILČIN, M. -- LAURINC, V. -- KLEIN, E. Počítačové modelovanie molekúl – Metódy počítačovej chémie. Bratislava: Nakladateľstvo STU , 2011. 291 s. ISBN 978-80-227-3456-1.
PIELA, L. Ideas of Quantum Chemistry. Amsterdam: Elsevier, 2007. 1090 s. ISBN 978-04-445-2227-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 60

ABCDEFX
71,7 %26,7 %1,6 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Jaroslav Granatier, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Ján Matúška, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: