7. 4. 2020  0:44 Zoltán
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N425P0_4I - Pochutiny a nápoje (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N425P0_4I
Názov predmetu: Pochutiny a nápoje
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: biotechnológia - inžiniersky (výberový), 3. semester
biotechnológia - inžiniersky (výberový), 3. semester
výživa a hodnotenie kvality potravín - inžiniersky (výberový), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
2 písomné testy. Známky: A (92-100 %), B (83-91 %), C (74-82 %), D (65-73 %), E (56-64 %), FX (0-55 %)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti o základných pojmoch a členení pochutín a nápojov.

 
Stručná osnova predmetu:
Pochutiny.
Mliečne fermentované zeleninové šťavy.
Káva.
Čaj.
Koreniny.
Ocot.
Výroba nealkoholických nápojov, produktov z rozdrvených plodín, macerovaného ovocia a zeleniny, čírych štiav, štiavnych koncentrátov.
Autentifikácia nápov, detekcia falšovania
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KADLEC, P. Technologie potravin I. Praha : VŠCHT Praha, 2002. 300 s. ISBN 80-7080-509-9.
KADLEC, P. Technologie potravin II. Praha : VŠCHT Praha, 2002. 236 s. ISBN 80-7080-510-2.
DRDÁK, M. Technológia rastlinných neúdržných potravín. Bratislava: Alfa Bratislava, 1989. 303 s. ISBN 978-80-0500-121-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 28

ABCDEFX
50,0 %35,7 %14,3 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Zlatica Kohajdová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Michaela Lauková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: