20. 11. 2019  12:16 Félix
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N431P0_4B - Potravinárske biotechnológie (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N431P0_4B
Názov predmetu: Potravinárske biotechnológie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: biotechnológia - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
absolvovanie prednášok
 
Výsledky vzdelávania:
Miesto a stratégia potravinárskych biotechnológií v novom miléniu. Filozófia vs. moderna nápojárskych odvetví - víno, pivo, liehoviny a nealkoholické nápoje. Fermentované potraviny, polosuché fermentácie a nutraceutiká. Biotechnologické aspekty spracovania potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Orientálne a exotické potraviny a pochutiny.
 
Stručná osnova predmetu:
[1] Filozofia vinárskej moderny. Svetové a naše vinárstvo. Technologické schémy výroby bieleho, ružového, červeného, šumivého a žltého vína. Uplatnenie vedy vo vinárstve. Kategorizácia vína.

[2] Technologické trendy súčasného pivovarníctva. Tradičná a súčasná výroba sladu, výťažnosť sladovania, charakteristika sladu. Moderna varenia, kvasenia a stabilizácie piva. Kategorizácia piva.

[3] Technológia pekárskeho a kŕmneho droždia. Charakteristika surovín. Riadenie aerobnej fermentácie. Lisované a suché droždie. Anabióza suchej kvasinky.

[4] Priemyselná výroba liehu. Biochémia a technológia kvasenia. Destilácia, rektifikácia a rafinácia.

[5] Výroba liehovín a ovocných destilátov. Suroviny pre výrobu destilátov a nekvasených liehovín. Ovocné destiláty, obilné liehoviny, likéry a emulzné liehoviny. Svetová produkcia a spotreba liehovín.

[6] Fermentované potraviny. Potraviny odvodené z mliečnej, etanolovej a putrescívnej fermentácie. Východoázijské fermentované potraviny.

[7] Polosuché fermentácie. Nutraceutiká a potravinové aditíva. Geneticky manipulované produkty.

[8] Biotechnologické aspekty mliekarenskej výroby. Biologické metódy predĺženia trvanlivosti. Technológia výroby sladkých a kyslých syrov. Spracovanie srvátky a výroba masla.

[9] Pekárska a cestovinárska biotechnológia. Schémy výroby pekárskych výrobkov a cestovín.

[10] Biotechnologické aspekty spracovania sacharidov - cukor, med, kakao a čokoláda, škrobárenstvo. Modifikované a substituované škroby.

[11] Biotechnológia potravín živočíšneho pôvodu. Biochémia zrenia mäsa. Spracovanie vedľajších produktov jatočníctva. Spracovanie hydiny, vajec, zveriny a rýb.

[12] Použitie enzýmov v potravinárskom priemysle. Spracovanie rastlinných a živočíšnych tukov. Výroba detergentov a pracích prostriedkov.

[13] Biotechnologické spracovanie kávy, čaju a tabaku. Výroba pochutín, korenín, aróm a trestí. Umelé sladidlá.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 150

ABCDEFX
7,3 %12,7 %23,3 %22,7 %30,7 %3,3 %
Vyučujúci: Ing. Katarína Furdíková, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Tatiana Klempová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Vladimír Krasňan, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 21. 2. 2019
Schválil: doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 21. 02. 2019.

Typ výstupu: