8. 12. 2019  0:49 Marína
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N425P1_4I - Potravinárske inžinierstvo (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N425P1_4I
Názov predmetu: Potravinárske inžinierstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: potraviny, hygiena, kozmetika - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu 2 písomné testy z príkladov spolu za 50 bodov. Na ich úspešné absolvovanie je potrebných 27,5 bodov. Písomná skúška z teórie je hodnotená 50 bodmi. Na úspešné absolvovanie ústnej skúšky je potrebných minimálne 27,5 bodov. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje aj písomné testy a aj ústnu skúšku. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovne: A 91 100 bodov, B 82 90 bodov, C 73 81 bodov, D 64 72 bodov, E 55 63 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti zo základov kinetiky, stechiometrie a termodynamiky bioprocesov, o základných modeloch bioreaktorov ich návrhových a prevádzkových výpočtoch, o základných konštrukčných aspektoch bioreaktorov a o sterilizácii bioreaktorov.
 
Stručná osnova predmetu:
1.1. Kinetika bioprocesov (dotácia 2/2)
2.1.1. Enzýmová kinetika (dotácia 2/2)
 
a.1.1.1. Homogénne kvapalné systémy
b.1.1.2. Systémy s nerozpustným kvapalným alebo tuhým substrátom.
c.1.1.3. Inaktivácia enzýmov

3.1.2. Stechiometria bunkových kultivácií (dotácia 2/2)
4.1.2.1. Aeróbne kultivácie
1.2.2. Anaeróbne kultivácie
(dotácia 2/2)
5.1.3. Termodynamika bunkových kultivácií (dotácia 2/2)
6.1.4. Kinetika bunkových kultivácií (dotácia 2/2)
7.2. Bioreaktory (dotácia 2/2)
8.2.1. Vsádzkové bioreaktory (dotácia 2/2)
9.2.2. Prítokové bioreaktory (dotácia 2/2)
10.2.3. Prietokové bioreaktory (dotácia 2/2)
 
a.2.3.1. Miešané reaktory
b.2.3.2. Rúrové reaktory

11.2.4. Aeróbne bioreaktory (dotácia 2/2)
12.2.5. Scale up bioreaktorov (dotácia 2/2)
13.3. Sterilizácia (dotácia 2/2)
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
BÁLEŠ, V. MÉSZÁROS, A. POLAKOVIČ, M. ŠTEFUCA, V. MUNTEAN, O. Biochemické technológie: Biochemical Technologies. Bratislava : AB ART, 2003. 128 s. ISBN 80 89006 75 2.
DORAN, P M. Bioprocess Engineering Principles. London : Academic Press, 1995. 439 s. ISBN 0 12 220856 0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet Potravinárske inžinierstvo je odporúčaný pre študentov 1. ročníka študijného programu Potraviny, hygiena, kozmetika.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 129

ABCDEFX
36,4 %27,1 %24,8 %7,8 %3,9 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: