29. 1. 2020  18:47 Gašpar
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N423P2_4I - Prestup látky (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N423P2_4I
Názov predmetu: Prestup látky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou na skúšku sú vypracované a obhájené projekty (50% celkového hodnotenia), písomný test a ústna skúška.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa naučí základné princípy separačných procesov v ktorých rýchlosť určujúcim krokom môže byť difúzia a prestup látky cez fázové rozhranie. Naučí sa teoretické základy viaczložkového prestupu látky a aplikáciu na viaczložková adsorpcia, chromatografické separácie, membránové separácie, nerovnovážna destilácia a rektifikácia - určovanie parametrov, návrh zariadení.
 
Stručná osnova predmetu:
1.1. Tok zložky, hustota toku zložky, difúzny tok, hustota toku látk (dotácia 4/4)
 
a.1. a 2. Fickov zákon, difúzny koeficient, Maxwell Stefanova teória, MS difúzny koeficient, porovnanie s Fickovým zákonom. Určovanie difúznych koeficientov v plynoch, kvapalinách a poréznych časticiach.
b.Filmová teória, dvojzložkový prestup látky, viaczložkový prestup látky, prestup tepla, koeficienty prestupu látky a tepla, analógia medzi prestupom látky a tepla.

2.Prestup látky v poréznych časticiach adsorbenta a katalyzátora (dotácia 6/6)
 
a.Fyzikálne charakteristiky adsorbenta. Vonkajší prestup látky. Adsorpčné rovnováhy, jednozložková adsorpcia, viaczložková adsorpcia, adsorpcia a chemická reakcia, tvary adsorpčných izoteriem a rýchlostných rovníc typu Langmuir Hinshelwooda.
b.Určovanie parametrov adsorpčných izoteriem a rýchlostných rovníc. Experimentálne zariadenia, návrh experimentu.
c.5. Adsorpcia a difúzia v častici adsorbenta, čas nasýtenia. Reakcia a difúzia v častici heterogénneho katalyzátora -- reakčne difúzna rovnica, faktor účinnosti, Thieleho modul.

3.Nekatalytická reakcia a difúzia -- škrupinový model. (dotácia 2/2)
4.Adsorpčné procesy (dotácia 4/4)
 
a.Adsorpcia z kvapalných roztokov jednorázový kontakt, čas kontaktu, určenie množstva adsorbenta, protiprúdová stupňovitá adsorpcia
b.Adsorpcia z plynov a pár, miešaný prietokový adsorbér, adsorpcia v nepohyblivom lôžku adsorbenta, separácia zložiek, kontinuálna adsorpcia, chromatografické separácie.

5.Membránové procesy (dotácia 4/4)
 
a.Charakteristika membránových separácií, typy membránových procesov
b.Prestup látky cez membrány, hnacie sily prestupu látky
c.Membránové moduly, návrh membránového modulu, usporiadanie membránových modulov, prevádzka, simulácia

6.Procesy kvapalina - plyn, kvapalina - para (dotácia 6/6)
 
a.Fázové rozhranie kvapalina -- plyn, rovnováha kvapalina -- plyn, kvapalina -- para. Dvojfilmová teória, viaczložkový prestup látky, reakcia a difúzia v kvapalnom filme, Hattovo kritérium, nerovnovážna stupeň.
b.12. Nerovnovážna viaczložková absorpcia a rektifikácia, MESH a MERSH modely. Zariadenia konštrukcia etážových a náplňových zariadení, určovanie koeficientov prestupu látky.

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SEADER, J D. -- HENLEY, E. Separation Process Principles. USA: John Wiley and Sons, 2006. 756 s. ISBN 978-0-471-46480-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 115

ABCDEFX
25,2 %22,6 %16,5 %17,4 %13,9 %4,4 %
Vyučujúci: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Mário Mihaľ, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: