28. 5. 2020  10:54 Viliam
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N412P0_4I - Priemyselná kryštalizácia (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N412P0_4I
Názov predmetu:
Priemyselná kryštalizácia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester:
chemické technológie - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
chemické technológie - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude jeden písomný test. Na pripustenie k ústnej skúške tento test treba absolvovať minimálne na 56%.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť prehľad súčasných praktických a teoretických poznatkov o priemyselnej kryštalizácii z roztokov s dôrazom na praktické použitie.
 
Stručná osnova predmetu:
Teoretické základy kryštalizácie ( fázové rovnováhy tuhá látka - kvapalina, fázový zákon, fázové diagramy jedno a viazložkových sústav; látkové a tepelné bilancie, kinetika rastu kryštálov, fyzikálne vlastnosti produktu). Kryštalizačné zariadenia ( spôsoby kryštalizácie,typy kryštalizátorov, výpočty kryštalizácie). Kryštalizácia niektorých látok.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NÝVLT, J. Kryštalizácia z roztokov. Bratislava: SVTL, 1967. 155 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 37

A
B
C
D
E
FX
86,5 %
10,8 %
0 %
2,7 %
0 %
0 %
Vyučujúci:
Ing. Marta Ambrová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 1. 2019
Schválil:
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: