16. 10. 2019  14:06 Vladimíra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N422P3_4I - Priemyselné riadiace systémy (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N422P3_4I
Názov predmetu: Priemyselné riadiace systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: chemické inžinierstvo - inžiniersky (výberový), 1. semester
chemické inžinierstvo - inžiniersky (výberový), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú
malé písomky/testy - 40% z celkového hodnotenia,
zadania - 60% z celkového hodnotenia,

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92%, na získanie hodnotenia B najmenej 83%, na hodnotenie C najmenej 74%, na hodnotenie D najmenej 65% a na hodnotenie E najmenej 56%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosť o jednoduchých spôsoboch návrhu logických riadiacich systémov. Dokáže ich implementovať na bežných riadiacich systémoch. Oboznámi sa s prostredím Stateflow v MATLABe. Vie implementovať logické riadenie na programovateľných logických regulátorov pomocou rebríkovej logiky.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Logické riadenie a jeho implementácia v prostredí Stateflow
Úvod do logického riadenia a Stateflowu
Sekvenčné stavové diagramy
Paralelné stavové diagramy
2. Logické riadenie na programovateľných logických regulátoroch
Programovateľné logické regulátory a rebríková logika
Časovače, počítadlá a set-reset bloky
Práca s pamäťou
Matematické výrazy
Implementácia stavových diagramov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
JOHN, K. -- TIEGELKAMP, M. IEC 61131-3: Programming industrial automation systems. Berlin : Springer Verlag, 2001. 376 s. ISBN 3-540-67752-6.
MANDADO, E. -- MARCOS, J. -- PERÉZ, S A. Programmable logic devices and logic controllers. London : Prentice Hall, 1996. 373 s. ISBN 0-13-150749-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 14

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Richard Valo, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: