20. 1. 2020  14:59 Dalibor
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N500P0_4I - Princípy konzervovania a reštaurovania (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N500P0_4I
Názov predmetu: Princípy konzervovania a reštaurovania
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: ochrana materiálov a objektov dedičstva - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spracovanie semestrálnych prác a ich odovzdanie vo forme písomného elaborátu a úspešná obhajoba v závere semestra. Konzultácie a kolektívne diskusie zadaní sú povinnou súčasťou práce.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet je úvodom do konzervačnej vedy s dôrazom na interdisciplinárnu komunikáciu. Cieľom je poskytnúť študentom základnú orientáciu v súčasných princípoch prieskumov, výskumov, analýz, určovania diagnóz, interpretácie výsledkov a kontroly kvality. Kultúrne dedičstvo hnuteľné i nehnuteľné trvale starne - degraduje. Študent má rozumieť vyhodnocovaniu stavu materiálov, vedieť ako tento stav zisťovať a kontrolovať, ovládať postup stanovenia diagnózy, riešiť návrh najvhodnejšieho zásahu. Robí to na základe schopnosti aplikovať princípy, technológie, materiály a zariadenia.
 
Stručná osnova predmetu:
-úvod do konzervačnej vedy, legislatívne a vecné princípy konzervovania dedičstva, interdisciplinárna komunikácia v oblasti konzervačnej vedy, chápanie profesie Conservation Scientist,
-úrovne a spôsoby obnovy - filozofia a etika, stupne zásahu, relevantné princípy.
-proces obnovy ako interdisciplinárna práca
-podstata a princípy správnej diagnostiky, prieskumy a výskumy, princíp navrhovania potrebných analýz
-konzervátorské a reštaurátorské postupy a technológie
-čistenie, sušenie, sterilizácia rôznych materiálov
-stabilizácia, špecifické operácie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
WARD, P. The nature of conservation - A race agains time. USA: The Getty Conservation Institute, 1989. 69 s. ISBN 0-941103-00-5.
ARC Laboratory Handbook Vol.5: Conservation of architectural heritage, historic structures and materials. Rome : ICCROM, 2008. ISBN 92-9077-157-7.
FEILDEN, Bernard, JOKILEHTO, Jukka: Príručka manažmentu lokalít svetového kultúrneho dedičstva, AINOVA, 2010 -- ISBN 978-80-968598-3-2..
APPELBAUM, B. Conservation Treatment Methodology. Oxford, England: Elsevier, 2007. 437 s. ISBN 978-0-75068-274-9.

Odporúčaná:
JONES, M. -- MAY, E. Conservation Science. Heritage Materials. Cambridge, England: RSC Publishing, 2006. 376 s. ISBN 978-0-85404-659-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 7

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: