24. 6. 2019  19:15 Ján
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N421P0_4I - Programovanie (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N421P0_4I
Názov predmetu: Programovanie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Domáce úlohy počas semestra tvoria 70% známky, zvyšok tvoria body zo záverečného testu.
Známkovanie je odvodené od aktuálne platného Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
 
Výsledky vzdelávania:
Získať zručnosti v programovaní a prakrické skúsenosti s programovaním, matematickými a logickými algoritmami. Naučiť sa napísať si jednoduché programy zamerané na vyhodnotenie experimentálnych dát a jednoduché príklady kvantovo chemických výpočtov.
 
Stručná osnova predmetu:
1; Úvod + Linux (bash).
2; Linux (bash) + Úvod do fortranu, napíš program – zkompiluj - spusť (môj prvý program).
3; Základné matematické operácie, premenné, logické štruktury a vlastné funkcie.
4; Podmienka if: Riešenie kvadratickej rovnice.
5; do cykly:
Úvod do numerických metód
Riešenie nelineárnych rovníc iteračnou a Newtonovou metódou
6; Aplikácie v rámci fyzikálnej chémie (subroutine, funcion).
Riešenie van der Waalsovej rovnice (kubická rovnica)
Riešenie pH roztokov slabých kyselín a zásad (iteračná metóda)
7; Práca zo súbormy - vstup a výstup.
Numerická derivácia a integrácia (derivácia signálu v EPR a integracia plochy signálu)
8; Maticový počet, načítanie a výpis matíc a vektorov. Sčítanie- odčítanie a násobenie matíc.
9; Práca s knižnicami lapack a blas: riešenie systému lineárnych rovníc.
10; Metóda najmenších štvorcov (lineárna v parametroch).
11; Práca s knižnicami lapack a blas: inverzia matice a diagonalizácia.
12; Program pre vypocet Huckelovej metódy.
13; Riešenie atómu hélia - SCF problém
14; Debugovanie a profilovanie programov, príkaz make, mpi vs. openmp
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
COMPAQ COMPUTER CORPORATION, C. Compaq Fortran, Language Reference Manual.  [online]. 1999. URL: http://h21007.www2.hp.com/portal/download/files/unprot/fortran/docs/lrm/dflrm.htm.
LAWRENCE, N. Compaq Visual Fortran: A Guide to Creating Windows Applications. Digital Press, 2002. 462 s. ISBN 1-55558-249-4.
SCHWARZ, H R. FORTRAN - Programme zur Methode der finiten Elemente. Stuttgart : BSB Teubner, 1991. 224 s. ISBN 3-519-22064-4.
METCALF, M. -- REID, J. Fortran 90 Explained. Oxford : Oxford University Press, 1992. 294 s. ISBN 0-19-853772-7.
HAHN, B D. Fortran 90 for scientists and engineers. London : Edward Arnold Publ, 1994. 351 s. ISBN 0-340-60034-9.
HAHN, B D. Fortran 90 for Scientists and Engineers. London : Edward Arnold Publ, 1994. 351 s. ISBN 0-340-60034-9.
KOVÁČOVÁ, M. -- JANČO, R. Fortran 90/95.  [online]. 2006. URL: http://is.stuba.sk.
CHAPMAN, S J. Fortran 90/95 for scientists and engineers. New York : McGraw-Hill, 2004. 814 s. ISBN 0-07-282575-8.
ENGELN-MÜLLGES, G. -- UHLIG, F. Numerical algorithms with Fortran. Berlin : Springer Verlag, 1996. 602 s. ISBN 3-540-60529-0.
ENGELN-MULLGES, G. -- UHLING, F. Numerical Algorithms with Fortran: With CD-ROM. Berlin : Springer Verlag, 1996. 602 s. ISBN 3-540-60529-0.
JANKOVIČOVÁ, A. Počítače a programovanie. Programovanie v jazyku Fortran. Bratislava : Alfa, 1988. 134 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 30

ABCDEFX
76,7 %23,3 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: