29. 1. 2020  5:31 Gašpar
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N423R0_4I - Reaktorové inžinierstvo (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N423R0_4I
Názov predmetu: Reaktorové inžinierstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: chemické inžinierstvo - inžiniersky (výberový), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Tri písomky počas semestra - 50% celkového hodnotenia, skúška - písomná a ústna, 50 % celkového hodnotenia.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je naučiť základné princípy chemickej kinetiky a výpočtov základných typov homogénnych chemických reaktorov: vsádzkový reaktor, prietokový reaktor a prietokový rúrkový reaktor. Určovanie kinetických parametrov z laboratórnych údajov
 
Stručná osnova predmetu:
1.Úvod, základné pojmy a definície (dotácia 4/6)
 
a.Stechiometria, jenoduché a zložité reakcie, rozsah reakcie, rýchlosť chemickej reakcie, rýchlosť vzniku zložiek, stupeň premeny, selektivita, výťažok.
b.Sústavy s chemickou reakciou termodynamika: reakčné teplo, reakčná entalpia, rovnováha pri chemickej reakcii.
c.Rýchlostná rovnica, Arrheniova rovnica, poriadok reakcie, kinetika zložitých reakcií

2.Vsádzkový reaktor (dotácia 6/9)
 
a.Použitie vsádzkových reaktorov, priemyselné aplikácie. Materiálová bilancia, zmena objemu a tlaku pri chemickej reakcii.
b.Entalpická bilancia, adiabatický vzrast teploty.
c.Návrh vsádzkového reaktora, Merný výkon reaktora. Optimálny reakčný čas. Optimálny teplotný režim
d.Zložité reakcie vo vsádzkovom reaktore

3.Prietokový rúrkový reaktor (dotácia 4/6)
 
a.Definícia piestového toku. Materiálová bilancia. Entalpická bilancia
b.Ustálený a neustálený stav. Adiabatický reaktor, reaktor s výmenou tepla.
c.Návrh rúrkového reaktora. Jedna reakcia, zložité reakcie

4.Miešaný prietokový reaktor (dotácia 6/9)
 
a.Predpoklady dokonalého miešania. Materiálová bilanciaCSTR. Entalpická bilancia CSTR.
b.Porovnanie objemu CSTR a reaktora s piestovým tokom. Kaskáda miešaných prietokových reaktorov, zložité reakcie v CSTR.
c.Dynamické správanie CSTR, nábeh a odstavenie reaktora, návrh reaktora, parametrická citlivosť.
d.Poloprietokový reaktor

5.Rúrový reaktor s neideálnym tokom (dotácia 2/3)
 
a.Neideálny tok, axiálna disperzia, určovanie koeficientov axiálnej disperzieb
b.Dynamické správanie reaktora s neideálnym správaním

6.Určovanie kinetických parametrov (dotácia 4/6)
 
a.Mikrokinetické a makrokinetické prvky, princíp prenosu údajov, návrh experimentu, laboratórne reaktory.
b.Určovanie kinetických parametrov z lab. údajov zo vsádzkového reaktora, PFR, CSTR, jednoduché a zložité reakcie.

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MARKOŠ, J. -- LABOVSKÁ, Z. Reaktorové inžinierstvo I. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013. 325 s. ISBN 978-80-227-4056-2.
MARKOŠ, J. -- LABOVSKÁ, Z. Zbierka riešených príkladov z reaktorového inžinierstva I. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2014. 225 s. ISBN 978-80-227-4141-5.
FOGLER, H S. Elements of Chemical Reaction Engineering. New York: Prentice Hall PTR, 1999. 959 s. ISBN 0-13-531708-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 6

ABCDEFX
16,7 %16,7 %50,0 %0 %16,6 %0 %
Vyučujúci: Ing. Ivan Červeňanský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor)
prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: