30. 10. 2020  12:33 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400S1_4I - Semestrálny projekt I (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N400S1_4I
Názov predmetu: Semestrálny projekt I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca
4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester:
automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinný), 1. semester
automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinný), 1. semester
biochémia a biomedicínske technológie - inžiniersky (povinný), 1. semester
biochémia a biomedicínske technológie - inžiniersky (povinný), 1. semester
biotechnológia - inžiniersky (povinný), 1. semester
biotechnológia - inžiniersky (povinný), 1. semester
potraviny, hygiena, kozmetika - inžiniersky (povinný), 1. semester
výživa a hodnotenie kvality potravín - inžiniersky (povinný), 1. semester
technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent v priebehu semestra pracuje na projekte so zvolenou témou. Na záver vypracuje správu v elektronickej alebo tlačenej forme a svoje výsledky prezentuje. Za vypracovanie projektu a splnenie jeho cieľov získa hodnotenie v súlade so študijným poriadkom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má systematické znalosti o študovanej problematike a pozná súčasný stav problematiky v oblasti podľa témy semestrálneho projektu. Vie klasifikovať jednotlivé prístupy, možnosti ich aplikovania a rozvoja a kriticky zhodnotiť ich výhody a nevýhody. Vie navrhnúť možnosť riešenia a úvodné experimenty so zameraním na tému diplomovej práce. Vie realizovať úvodné experimenty a vyhodnotiť ich.

 
Stručná osnova predmetu:
Literárna rešerš v problematike súvisiacej so zvolenou témou projektu.
Štúdium dostupnej literatúry.
Vymedzenie základných problémov a metód riešenia skúmaných problémov.
Návrh a realizácia úvodných experimentov so zameraním na tému projektu.
Vypracovanie písomnej správy o súčasnom stave poznatkov v oblasti súvisiacej s témou projektu.
Zhodnotene úvodných experimentov a výsledkov.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Zodpovedný za predmet je garant študijného programu. Vyučujúcimi sú všetci vedúci záverečných prác študijného programu, preto sa neuvádzajú jednotlivo. Všetci vyučujúci zabezpečujú výučbu v slovenskom alebo anglickom jazyku. Odporúčaná literatúra súvisí s témou semestrálneho projektu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 799

A
B
C
D
E
FX
93,4 %
3,4 %
2,3 %
0,6 %
0,3 %0 %
Vyučujúci:
Ing. Zuzana Barbieriková, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. (skúšajúci)
RNDr. Jana Blaškovičová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Oľga Caletková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. František Čacho, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Katarína Dercová, PhD. (skúšajúci)
doc. RNDr. Ima Dovinová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Katarína Elefantová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Róbert Fischer, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Katarína Furdíková, PhD. (skúšajúci)
Ing. Peter Gajdoš, PhD. (skúšajúci)
Ing. Gabriel Greif, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Mária Greifová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Zuzana Hegyi, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD. (skúšajúci)
Ing. Eva Hybenová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Pavol Jakubec, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Michal Kaliňák, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
RNDr. Svatava Kašparová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Tatiana Klempová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Zlatica Kohajdová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Martina Koňuchová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Vladimír Krasňan, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. František Kreps, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Zuzana Krepsová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Svetlana Kryštofová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Michaela Lauková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Karol Lušpai, PhD. (cvičiaci)
Ing. Martin Markovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Silvia Martiniaková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Alžbeta Medveďová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Anna Mikulajová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Lucia Minarovičová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Silvia Mošovská, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Peter Rapta, DrSc. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Martin Rebroš, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Jana Sádecká, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Jozef Sochr, PhD. (skúšajúci)
Ing. Ladislav Staruch, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Agneša Szarka, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD. (skúšajúci)
Ing. Rastislav Šípoš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Marián Valko, DrSc. (cvičiaci)
Ing. Daniel Végh, DrSc. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Olga Vyviurska, PhD. (skúšajúci)
Ing. Michal Zalibera, PhD. (cvičiaci)
Ing. Lukáš Žemlička, PhD. (skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
16. 7. 2019
Schválil:
doc. Ing. Milena Reháková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 16. 07. 2019.

Typ výstupu: