13. 12. 2019  12:15 Lucia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N400S1_4I - Semestrálny projekt I (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400S1_4I
Názov predmetu: Semestrálny projekt I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinný), 1. semester
automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinný), 1. semester
biochémia a biomedicínske technológie - inžiniersky (povinný), 1. semester
biochémia a biomedicínske technológie - inžiniersky (povinný), 1. semester
biotechnológia - inžiniersky (povinný), 1. semester
biotechnológia - inžiniersky (povinný), 1. semester
potraviny, hygiena, kozmetika - inžiniersky (povinný), 1. semester
výživa a hodnotenie kvality potravín - inžiniersky (povinný), 1. semester
technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent v priebehu semestra pracuje na projekte so zvolenou témou. Na záver vypracuje správu v elektronickej alebo tlačenej forme a svoje výsledky prezentuje. Za vypracovanie projektu a splnenie jeho cieľov získa hodnotenie v súlade so študijným poriadkom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má systematické znalosti o študovanej problematike a pozná súčasný stav problematiky v oblasti podľa témy semestrálneho projektu. Vie klasifikovať jednotlivé prístupy, možnosti ich aplikovania a rozvoja a kriticky zhodnotiť ich výhody a nevýhody. Vie navrhnúť možnosť riešenia a úvodné experimenty so zameraním na tému diplomovej práce. Vie realizovať úvodné experimenty a vyhodnotiť ich.

 
Stručná osnova predmetu:
Literárna rešerš v problematike súvisiacej so zvolenou témou projektu.
Štúdium dostupnej literatúry.
Vymedzenie základných problémov a metód riešenia skúmaných problémov.
Návrh a realizácia úvodných experimentov so zameraním na tému projektu.
Vypracovanie písomnej správy o súčasnom stave poznatkov v oblasti súvisiacej s témou projektu.
Zhodnotene úvodných experimentov a výsledkov.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Zodpovedný za predmet je garant študijného programu. Vyučujúcimi sú všetci vedúci záverečných prác študijného programu, preto sa neuvádzajú jednotlivo. Všetci vyučujúci zabezpečujú výučbu v slovenskom alebo anglickom jazyku. Odporúčaná literatúra súvisí s témou semestrálneho projektu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 662

ABCDEFX
94,3 %2,3 %2,7 %0,5 %0,2 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. (skúšajúci)
RNDr. Jana Blaškovičová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Július Brtko, DrSc. (skúšajúci)
Ing. František Čacho, PhD. (skúšajúci)
RNDr. Ima Dovinová, PhD. (skúšajúci)
Mr.sc. Eliahu Dremencov, PhD. (skúšajúci)
Ing. Katarína Elefantová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD. (skúšajúci)
Ing. Eva Hybenová, PhD. (skúšajúci)
prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc. (skúšajúci)
Ing. Michal Kaliňák, PhD. (skúšajúci)
RNDr. Svatava Kašparová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Martina Koňuchová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Svetlana Kryštofová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Vladimir Mastihuba, CSc. (skúšajúci)
Ing. Alžbeta Medveďová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Anna Mikulajová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Silvia Mošovská, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD. (skúšajúci)
Ing. Alexandra Poturnayová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (zodpovedný za predmet)
doc. Ing. Jana Sádecká, PhD. (skúšajúci)
Ing. Jozef Sochr, PhD. (skúšajúci)
Ing. Agneša Szarka, PhD. (skúšajúci)
doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD. (skúšajúci)
Ing. Rastislav Šípoš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. (skúšajúci)
doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. (skúšajúci)
Mgr. Olga Vyviurska, PhD. (skúšajúci)
Ing. Lukáš Žemlička, PhD. (skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 7. 2019
Schválil: doc. Ing. Milena Reháková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 16. 07. 2019.

Typ výstupu: