9. 12. 2019  19:15 Izabela
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N414S1_4I - Spektrálne metódy v organickej chémii (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N414S1_4I
Názov predmetu: Spektrálne metódy v organickej chémii
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: technická chémia - inžiniersky (výberový), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Samostatné riešenie príkladov.
 
Výsledky vzdelávania:
Pochopiť vhodnosť metód spektrálnej analýzy na určovanie štruktúry zložitejších molekúl alifatických, aromatických zlúčenín a heterocyklov
 
Stručná osnova predmetu:
Infračervená spektroskopia.
Ultrafialová spektroskopia.
Hmotnostná spektrometria.
Nukleárna magnetická rezonancia.
Pokročilé techniky infračervenej, ultrafialovej spektroskopie, hmotnostnej spektrometrie a nukleárnej magnetickej rezonancie.
Určenie komplikovanejších štruktúr alifatických, aromatických a heterocyklických zlúčenín aj s ohľadom na ich symetriu a tautomériu.
Menej často používané techniky (Ramanova, Mossbauerova a fluorescenčná spektroskopia, NQR, EPR, ORD, CD, RTG, ai.).
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MILATA, V. -- SEGĽA, P. -- BREZOVÁ, V. -- GATIAL, A. -- KOVÁČIK, V. -- MIGLIERINI, M. -- STANKOVSKÝ, Š. -- ŠIMA, J. Aplikovaná molekulová spektroskopia. Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2008. 600 s. ISBN 978-80-227-2960-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo český jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 32

ABCDEFX
43,8 %43,8 %9,4 %0 %3,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: