22. 11. 2019  16:28 Cecília
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N418S2_4I - Spracovanie dát z analytických meraní (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N418S2_4I
Názov predmetu: Spracovanie dát z analytických meraní
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie samostatnej záverečnej práce (maximálne 40 bodov) a jej prezentácia (maximálne 10 bodov) – zápočet; písomná a ústna skúška (maximálne 50 bodov).
Záverečné hodnotenie úspešnosti sa vykoná podľa klasifikačnej stupnice schválenej vedením fakulty.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa teoretické i praktické vedomosti ako spracovať, vyhodnotiť a prezentovať údaje z analytických meraní s cieleným využitím matematiky, štatistiky a chemometrie pri získavaní informácií v rôznych aplikačných oblastiach kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy, definície a problémy pri spracovaní dát z analytických meraní
Základy štatistiky a štatistika opakovaných meraní
Testy významnosti, analýza rozptylu
Neparametrické a robustné metódy
Kvalita analytických meraní
Optimalizácia a návrh experimentu
Spracovanie signálu
Kalibračné metódy: lineárne a nelineárne modely
Kalibračné metódy: viacnásobné a viacrozmerné regresné modely
Numerické modelovanie v chemickej analýze
Viacrozmerná analýza, neurónové siete
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MELOUN, M. -- MILITKÝ, J. Kompendium statistického zpracování dat. Praha: Academie, 2006. 970 s. ISBN 80-200-1396-2.
MELOUN, M. -- MILITKÝ, J. Interaktivní statistická analýza dat. Praha: Karolinum, 2012. 960 s. ISBN 978-80-246-2173-9.
ECKSCHLAGER, K. Chemometrie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1991. 156 s.

Odporúčaná:
MILLER, J N. -- MILLER, J C. Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry. Harlow: Pearson Education Limited, 2010. 296 s. ISBN 978-0-273-73042-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 78

ABCDEFX
30,8 %34,6 %21,8 %11,5 %1,3 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 7. 2019
Schválil: prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 16. 07. 2019.

Typ výstupu: