18. 6. 2019  14:39 Vratislav
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N421S4_4I - Spracovanie experimentálnych dát (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N421S4_4I
Názov predmetu: Spracovanie experimentálnych dát
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: technická chémia - inžiniersky (výberový), 1. semester
technická chémia - inžiniersky (výberový), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na cvičeniach, vyriešenie zadaných úloh.
Známkovanie je odvodené od aktuálne platného Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť študentov so štatistickou analýzou experimentálnych dát, postupom vyhodnotenia meraných závislosti metódou lineárnej alebo nelineárnej regresie, spolu so základmi optimalizačných metód vo vzťahu k regresnej analýze. Dôraz sa kladie na spracovanie dát pomocou vybraných softvérov a prezentáciu získaných výsledkov vo forme webovej stránky či prezentácie v PowerPointe.
 
Stručná osnova predmetu:
Štatistická analýza jednorozmerných dát. Bodové a intervalové odhady parametrov polohy, odhady parametrov niektorých rozdelení. Štatistická analýza viacrozmerných dát. Lineárna a nelineárna regresia. Optimalizačné metódy -- minimalizačný problém a regresná analýza, optimalizačné metódy pre funkciu jednej premennej (Newtonova-Raphsonova metóda, metóda kvadratickej interpolácie) a viacerých premenných (simplexová metóda, metóda najprudšieho spádu). Práca so softvérom Microcal ORIGIN, Micromath SCIENTIST, MS EXCEL. Prezentácia dát vo forme webovej stránky -- základy XHTML, tvorba prezentácií v MS PowerPointe.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MELOUN, M. -- MILITKÝ, J. Statistické zpracování experimentálních dat. Praha : PLUS, 1994. 839 s. ISBN 80-85297-56-6.
GÖHLER, W. -- RALLE, B. Lexikón vyššej matematiky: Vzorce. Bratislava : Alfa, 1992. 166 s. ISBN 80-05-00531-8.
KOSEK, J. HTML tvorba dokonalých www stránek: Podrobný průvodce. Praha : Grada Publishing, 1998. 291 s. ISBN 80-7169-608-0.
URBÁNEK, T. -- ŠKÁRKA, J. Excel 97 pro vědce a inženýry. Praha : Computer Press, 1998. 434 s. ISBN 80-7226-099-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 31

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Erik Klein, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Erik Klein, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: