12. 12. 2019  23:30 Otília
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N421S0_4I - Starnutie a stabilizácia objektov dedičstva (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N421S0_4I
Názov predmetu: Starnutie a stabilizácia objektov dedičstva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: ochrana materiálov a objektov dedičstva - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
aktívna účasť na prednáškach
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie základných znalostí o degradácii a stabilizácii materiálov.
 
Stručná osnova predmetu:
Prejavy degradácie rôznych materiálov, nekovových anorganických materiálov a organických biopolymérov (okrem papiera). Stabilizácia materiálov. Degradácia materiálov používaných v reštaurátorstve. Fyzikálna chémia degradácie materiálov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FELLER, R. Accelerated ageing - photochemical and thermal aspects. Ann Arbor, Michigan, USA: The Getty Conservation Institute, 1994. 280 s. ISBN 0-89236-125-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: