14. 12. 2019  19:57 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N414S4_4I - Syntéza prírodných látok a liečiv (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N414S4_4I
Názov predmetu: Syntéza prírodných látok a liečiv
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie semestrálnej práce na tému: Vybrané liečivo - vlastnosti, mechanizmus účinku, spôsoby syntézy, analogické deriváty
Skúška pozostáva z písomného testu a ústnej skúšky za 50 bodov. Na úspešné zvládnutie skúšky musi študent dosiahnúť minimálne 28 bodov.
Hodnotenie úspešnosti skúšky je nasledovné: A 46-50 bodov, B 41-45 bodov, C 37-40 bodov, D 32-36 bodov, E 28-31 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet stavia na poznatkoch z organickej chémie a medicínskej chémie a podáva základné informácie o vzťahu liečivo -- receptor na molekulárnej úrovni. Vysvetľuje strategické princípy uplatňujúce sa pri vývoji liečiv. Pri výklade sa preberajú vybrané kategórie účinných substancií z pohľadu ich štruktúrnej podobnosti, resp. mechanizmu účinku na molekulovej úrovni. Precvičujú sa syntézy vybraných komerčných liečiv.
 
Stručná osnova predmetu:
Mechanizmus účinku liečiv, enzýmové inhibítory, receptorová teória, agonista, antagonista,vývojové etapy syntézy liečiv, nosná štruktúra, syntéza analógov, syntetické stratégie - príklady vývoja a syntéz ACE inhibítorov. Vývoj a syntézy liečiv na PArkinsonovu a Alzheimrovu chorobu
GABA receptory - sedatíva, hypnotiká, syntéza farmakologicky účinných benzodiazepínov, barbiturátov.
Psychfarmaká - mechanizmus účinku, syntéza vybraných psycholeptík a psychoanaleptík
Antimalariká - mechanizmus účinku, prírodné a syntetické endoperoxidy, syntéza vybraných derivátov
Liečba vredového ochorenia - H2 antihistaminiká a inhibítory protónovej pumpy, Syntéza esomeprazolu, racemiký switch
Liečivá tráviacej sústavy mechaniázmus účinku a syntéza vybraných antacíd, hepatoprotektík, antidiabetík a diuretík.
Liečivá obehovej sústavy - mechanizmus účinku a symtéza vybraných antihyperlipidemík, antitrombotík a vazodilatancí.
Antivirotiká - mechanizmus účinku a syntéza vybraných aktívnych farmaceutických ingrediencií známych ako antimetabolity. Známe liečivá na AIDS a chrípku nukleozidového a nenukleozidového typu.
Liečba nádorových ochorení - mechanizmus účinku a syntéza vybraných antineoplastík.
Vitamíny - mechanizmus účinku a syntéza vybraných predstaviteľov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HAMPL, F. -- PALEČEK, J. Farmakochemie. Praha : Vydavatelství VŠCHT, 2002. 413 s. ISBN 80-7080-495-5.
PATRICK, G L. An Introduction to Mediinal Chemistry. New York: Oxford University Press Inc., 2009. 752 s. ISBN 978-0-19-923447-9.
PATRICK, E A. Osnovy teorii raspoznavanija obrazov = Fundamentals of pattern recognition. Moskva : Sovetskoje radio, 1980. 407 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre 2. rok inžinierskeho štúdia programu Technická chémia
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 52

ABCDEFX
61,5 %26,9 %11,6 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Pavol Jakubec, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: