20. 6. 2019  23:07 Valéria
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N421S0_4B - Špecializované laboratórne cvičenie (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N421S0_4B
Názov predmetu: Špecializované laboratórne cvičenie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: chémia, medicínska chémia a chemické materiály - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie laboratórnych protokolov zo zadaných tém a ich obhajoba.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet Špecializované laboratórne cvičenia má za úlohu oboznámiť študentov so základnými laboratórnymi návykmi a získať zručnosť pri práci so zložitejšími meracími prístrojmi a chemickými aparatúrami. Zámerom predmetu je pripraviť študenta na úspešné zvládnutie bakalárskej práce po experimentálnej stránke.

 
Stručná osnova predmetu:
Presné meranie základných fyzikálnych veličín; elektrické merania mechanických a termodynamických veličín; elektrochemické merania, základy experimentálnej spektroskopie, on-line zber, spracovanie a vyhodnocovanie experimentálne získaných dát pomocou počítačovej techniky; vyhodnocovanie vlastností materiálov - stanovenie mechanických, reologických, termických, optických vlastností anorganických a organických materiálov; štúdium mikroštruktúry materiálov.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
LUKEŠ, V. -- ANNUS, J. -- FEDORKO, P. -- HOLÁ, O. -- ILČIN, M. -- KLEIN, E. Fyzika (Praktikum). Nakladateľstvo STU, 2011. 263 s. ISBN 978-80-227-3570-4.
MILATA, V. -- SEGĽA, P. -- BREZOVÁ, V. -- GATIAL, A. -- KOVÁČIK, V. -- MIGLIERINI, M. -- STANKOVSKÝ, Š. -- ŠIMA, J. Aplikovaná molekulová spektroskopia. Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2008. 600 s. ISBN 978-80-227-2960-4.
CHOVANCOVÁ, M A K. Laboratórium odboru I. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990. 210 s.
HUDEC, I. Laboratórium odboru I. Bratislava: Edičné stredisko SVŠT, 1991. 176 s. ISBN 80-227-0347-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Učiteľ predmetu odporučí študijnú literatúru súvisiacu s riešenou problematikou.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 464

ABCDEFX
99,1 %0,9 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: