28. 1. 2020  15:07 Alfonz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N428S0_4I - Štatistická termodynamika (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N428S0_4I
Názov predmetu: Štatistická termodynamika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť študentov na všetkých 13 prednáškach a 13 výpočtových cvičeniach počas semestra z predmetu je v zmysle Študijného poriadku FCHPT STU povinná. Účasť študenta na všetkých 13 prednáškach a 13 výpočtových cvičeniach za semester je podmienkou k účasti na skúške. Prednášajúci môže ospravedlniť neúčasť zapríčinenú chorobou alebo iným vážnym dôvodom, a to maximálne na troch prednáškach. Formu nahradenia za absentujúcu prednášku určuje prednášajúci. Prípady neúčasti z takýchto dôvodov na viac než troch prednáškach posúdi a rozhodne garant predmetu na základe písomnej žiadosti študenta podanej na Pedagogickom oddelení FChPT STU.

Garant predmetu môže ospravedlniť neúčasť zapríčinenú chorobou alebo iným vážnym dôvodom, a to maximálne na troch výpočtových cvičeniach. Prípady neúčasti z takýchto dôvodov na viac než troch cvičeniach posúdi a rozhodne garant predmetu na základe písomnej žiadosti študenta podanej na Pedagogickom oddelení FChPT STU.

Počas semestra, študent samostatne vypracuje a prezentuje na výpočtových cvičeniach zadania domácich úloh. Maximálny počet bonusových bodov získaných počas semestra je 5 bodov. Študent musí absolvovať písomnú skúšku. Známkovanie je odvodené od aktuálne platného študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z pohľadu štatistickej termodynamiky o ideálnom plyne, reálnom plyne, ideálnom kryštále a o štatistickej interpretácii chemických javov ako je chemická rovnováha a fázové premeny v jednoduchých systémoch. Naučí sa vypočítať termodynamické vlastnosti zo spektroskopických údajov o molekule.
 
Stručná osnova predmetu:
Pravdepodobnosť. Štatistické súbory. Partičná funkcia a Boltzmannova štatistika. Ideálny plyn. Výpočet molekulovej partičnej funkcie. Reálny plyn. Tepelná kapacita ideálneho kryštálu. Langmuirova adsorpčná izoterma.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 2b). Z angl. orig. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 321 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P. Student's solutions manual for Physical Chemistry. Bratislava: Stu v Bratislave, 2002. 429 s.
HAAR, D. Quantentheorie: Einführung und Originaltexte. Berlin : Akademie Verlag, 1970. 255 s.
ATKINS, P W. Concepts in Physical Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 1995. ISBN 0-19-855929-1.
ATKINS, P W. -- FRIEDMAN, R. Molecular Quantum Mechanics. Oxford : Oxford University Press, 2003. 545 s. ISBN 0-19-855947-X.
ATKINS, P W. Physical Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 1990. 995 s. ISBN 0-19-855284-X.
ATKINS, P W. Physical Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 1994. 1031 s. ISBN 0-19-855730-2.
ATKINS, P W. Physical Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 1994. 1031 s. ISBN 0-19-269042-6.
ATKINS, P W. Physical Chemistry + CD-Rom. Oxford : Oxford University Press, 1998. 1014 s. ISBN 0-19269068-X.
ATKINS, P W. Student's Solutions Manual for Physical Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 1998. 429 s. ISBN 0-19-850319-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 31

ABCDEFX
38,7 %25,8 %12,9 %12,9 %9,7 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: