21. 2. 2020  20:38 Eleonóra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 422T2_4I - Technické prostriedky automatizácie (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 422T2_4I
Názov predmetu: Technické prostriedky automatizácie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinný), 1. semester
automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
samostatná práca
Výsledná známka je určená podľa nasledovných kritérií: A 92–100 bodov, B 83–91 bodov, C 74–82 bodov, D 65–73 bodov, E 56–64 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi s existujúcimi technickými prostriedkami zabezpečujúcimi riadenie technologických procesov v chemickom a potravinárskom priemysle pomocou bežne používaných snímačov, aktuátorov, a priemyselných riadiacich systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
Obsahovo je predmet členený na tri hlavné kapitoly, pričom každá kapitola v sebe zahŕňa nadväzujúce témy:

1. Snímače - meranie procesných veličín:

a. elektrina a elektrické signály
b. charakteristiky snímačov
c. snímače teploty
d. snímače tlaku
e. RC obvody a filtre šumu
f. meranie mechaniky a fyzikálnych vlastností tekutín

2. Aktuátory - ovládanie technologických procesov:

a. DC motory
b. AC motory
c. riadenie motorov
d. ventily a čerpadlá

3. Priemyselné riadiace počítače:

a. úvod do priemyselného riadiaceho hardvéru
b. programovateľné logické regulátory
c. priemyselné siete a protokoly
d. digitálna implementácia riadenia
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Kuphaldt, T. R.: Lessons in Industrial Instrumentation, 2008 - 2018

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 151

ABCDEFX
53,0 %21,9 %19,9 %4,0 %0,7 %0,5 %
Vyučujúci: Ing. Peter Bakaráč (cvičiaci)
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Martin Kalúz, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: