28. 2. 2020  20:11 Zlatica
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N425T1_4I - Technológia cereálií (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N425T1_4I
Názov predmetu: Technológia cereálií
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: potraviny, hygiena, kozmetika - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomná a ústna skúška. Hodnotenie sa robí podľa úspešnosti nasledovne: A 92-100 %, B 83-91 %, C 74-82 %, D 65-73 %, E 56- 64 %, FX 0-55 %.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti o technológia mlynárstva, hlavných zásadách mlynského spracovania kukurice, ryže a ciroku, pekárskej technológii, technológii výroby cestovín a trvanlivého pečiva a špeciálnych cereálnych technológiách, technológii výroby škrobu z kukurice, pšenice a zemiakov.
 
Stručná osnova predmetu:
Cereálne suroviny (druhy a vlastnosti obilia, technologicky významné zložky zrna).
Technológia mlynárstva (základné princípy mlynského spracovania obilia).
Kontrola kvality múky (základné kvalitatívne parametre).
Hlavné zásady mlynského spracovania kukurice, ryže a ciroku. Výroba ovsených vločiek.
Pekárska technológia (suroviny, príprava cesta, výroba chleba a pečiva).
Špeciálne reologické prístroje v cereálnom priemysle.
Technológia výroby cestovín (rozdelenie, technológia výroby, hodnotenie kvality).
Technológia výroby trvanlivého pečiva (sušienky, oblátky, perníky, krekry).
Špeciálne cereálne technológie (extrudované výrobky, cereálne obilné zmesi).
Základné chemické a fyzikálno-chemické vlastnosti škrobu a škrobových suspenzií.
Priemyselná výroba škrobu: charakterizácia surovín na výrobu škrobu.
Technológia výroby škrobu z kukurice, pšenice a zemiakov.
Výrobky zo škrobu: produkty frakcionácie škrobu, modifikované škroby, substituované škroby. Použitie výrobkov zo škrobu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PŘÍHODA, J. -- SKŘIVAN, P. -- HRUŠKOVÁ, M. Cereální chemie a technologie I: Cereální chemie, mlýnská technologie, technologie výroby těstovin. Praha : VŠCHT Praha, 2003. 202 s. ISBN 80-7080-530-7.
PŘÍHODA, J. -- HRUŠKOVÁ, M. -- KADLEC, Z. Technologie sacharidu. Praha: VŠCHT, 2000. 138 s. ISBN 80-7080-400-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 161

ABCDEFX
52,8 %30,4 %12,4 %4,4 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Zlatica Kohajdová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Michaela Lauková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Lucia Minarovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: