9. 8. 2020  2:10 Ľubomíra
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N412T1_4I - Technológia moderných materiálov (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
N412T1_4I
Názov predmetu:
Technológia moderných materiálov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Projekt z vybraných tém
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehľad o najnovších typoch materiálov, ich štruktúre, vlastnostiach a spôsobe prípravy.
 
Stručná osnova predmetu:
Prehľad nových materiálov, ich príprava, štruktúra a vlastnosti. Nové materiály zahŕňajú napríklad nové metalurgické zliatiny, ekomateriály, materiály pre kozmonautiku, hybridné kompozity, vysoko korózne odolné materiály.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CALLISTER, W. Materials Science and Engineering. New York: John Wiley and Sons, 2012. 832 s. ISBN 978-0-471-73696-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 57

A
BCD
E
FX
68,4 %
8,8 %
10,5 %
5,3 %
7,0 %
0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 1. 2019
Schválil:
doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: