11. 12. 2019  4:04 Hilda
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N413T0_4I - Technológia špeciálnych organických materiálov (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N413T0_4I
Názov predmetu: Technológia špeciálnych organických materiálov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: chemické technológie - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Skúška je písomná. Na získanie hodnotenia A je potrebné preukázať ovládanie učiva na najmenej 92%, na hodnotenie B na najmenej 83%, na hodnotenie C najmenej na 74%, na hodnotenie D najmenej na 65% a na hodnotenie E najmenej na 56%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa principiálne základy výrob špeciálnych organických materiálov, ktoré tvoria fundament organických výrob a umožňuje v priemysle vyrábať celé spektrum špeciálnych organických látok.
 
Stručná osnova predmetu:
Systematicky sú preberané jednotlivé typy výrob špeciálnych organických látok. Na konkrétnych príkladoch sú demonštrované princípy výstavby štruktúry organických látok, mechanistické aspekty jednotlivých syntetických výrob. Súčasne je preberaný výber syntetických metód a ich logický sled v jednotlivých syntézach s ohľadom na ekologický a ekonomický aspekt jednotlivých výrob.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KIRK, R. -- OTHMER, D. Encyclopedia of Chemical Technology. New York: Wiley, 2006.
OTHMER, K. Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, Surfactants. New York: Wiley, 2006.

Odporúčaná:
A. Cybulski, J.A. Moulijn, M.M. Sharma, R.A. Sheldon, Fine Chemicals Manufacture Technology and Engineering, Elsevier, 2001, ISBN: 987-0-444-82202-4.
Kent J.A., Kent and Riegels Handbook of Industrial Chemistry and Biochemistry, Springer, 2007, ISBN: 978-0-387-27842-1

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

ABCDEFX
75,0 %0 %25,0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: