26. 1. 2020  4:44 Tamara
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N434T1_4B - Telesná výchova (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N434T1_4B
Názov predmetu: Telesná výchova
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 1
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (konverzný) - bakalársky (povinný), 1. semester
biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie (konverzný) - bakalársky (povinný), 1. semester
biotechnológia (konverzný) - bakalársky (povinný), 1. semester
chémia, medicínska chémia a chemické materiály (konverzný) - bakalársky (povinný), 1. semester
chemické inžinierstvo (konverzný) - bakalársky (povinný), 1. semester
potraviny, výživa, kozmetika (konverzný) - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
test
 
Výsledky vzdelávania:
Utuženie zdravia, pôsobenie na zlepšenie činnosti srdcovo-cievneho, dýchacieho systému a pohybového aparátu.
 
Stručná osnova predmetu:
V rámci predmetu Telesná výchova sa vyučujú nasledovné športy:
- Aerobik
- Fitlopty
- Futbal
- Futsal
- Volejbal
- Basketbal
- Posilňovňa
- Plávanie
- Spinning
- Karate
- Vodáctvo
- Rafting
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BOBRÍK, M. Stav telesnej výchovy a športu na vysokých školách v Slovenskej republike v rokoch 2010 a 2016. In Univerzitný šport pri LUSR 2016. 1. vyd. Bratislava: s.n., 2016, ISBN 978-80-227-4399-0.
BOBRÍK, M. Šport a výchova. In Spoločenský význam športu. Celoslovenská konferencia SOV pri príležitosti Medzinárodného dňa športu pre rozvoj a mier, 4. apríla 2014, Bratislava. Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2014, s. 5--9. ISBN 978-80-89460-16-8.
BOBRÍK, M. Telesná výchova a šport - pevná súčasť nášho myslenia a konania na STU. Spektrum, 13. s. 7--8. ISSN 1336-2593.
BOBRÍK, M. Telesná výchova a šport v podmienkach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. In Slovenský školský šport. Národná konferencia o školskom športe 2009, Štrbské pleso, 5.-6.11.2009. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, 2009, s. 192--198.
BOBRÍK, M. Telovýchovná historiografia-historické svedomie športovej humanistiky ako súčasti vied o športe. In Šport a spoločenské a humanitné vedy 2009. s. 18--20.
BOBRÍK, M. -- ONDREJKOVÁ, A. Teória a prax výchovy k zdravej výžive v školách. 2006.
PĚLUCHA, R. -- KOLÁRIKOVÁ, A. -- BOBRÍK, M. The somatic profile and motor performance of the students of the Faculty of Chemical and Food Technology, Slovak University of Technology in Bratislava in three years´ period. In International scientific conference - Sports, physical activity and health, Bratislava, 11.-13.9.2014. 1. vyd. Bratislava : Comenius University in Bratislava, Faculty of Physical Education and Sports, 2014, s. 202--207. ISBN 978-80-89075-44-7.
BOBRÍK, M. Vzťah obsahového zamerania telesnej výchovy a úroveň intenzity zaťaženia na hodinách telesnej výchovy u študentov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. In Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove: Medzinárodná vedecká konferencia. - Bratislava, 23.4. 2009. Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009, s. 9. ISBN 978-80-227-3058-7.
BOBRÍK, M. Vzťah vitálnej kapacity pľúc (VC) k objemu úsilného výdychu (FEV) v komparácii zdravých a chorých, fajčiarov a nefajčiarov - študentov FCHPT STU v Bratislave. In Ošetrovateľstvo - pohyb - zdravie, Trenčín 2010: Zborník vedeckých prác. s. 328--337.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 132

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci: prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Jaroslav Hančák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Katarína Jaďuďová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Andrea Koláriková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
PaedDr. Lucia Ondrušová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Robin Pělucha, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: