Sep 20, 2020   12:55 p.m. Ľuboslav, Ľuboslava
Academic information system

Course syllabus N434T1_4B - Physical education (FCFT - WS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


University:
Slovak University of Technology in Bratislava
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Course unit code:
N434T1_4B
Course unit title:
Physical education
Mode of delivery, planned learning activities and teaching methods:
seminar
2 hours weekly (on-site method)

 
Credits allocated:
1
 
Recommended semester/trimester:
Automation, Information Engineering and Management in Chemistry and Food Industry (Remedial) - bachelor (compulsory), 1. semester
Biochemistry and Biophysical Chemistry for Pharmaceutical Applications (Remedial) - bachelor (compulsory), 1. semester
Biotechnology (Remedial) - bachelor (compulsory), 1. semester
Food, Nutrition, Cosmetics (Remedial) - bachelor (compulsory), 1. semester
Chemical Engineering (Remedial) - bachelor (compulsory), 1. semester
Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials (Remedial) - bachelor (compulsory), 1. semester
Level of study:
1.
Prerequisites for registration:
none
 
Assesment methods:
test
 
Learning outcomes of the course unit:
Tightening health action to improve the functioning of the cardiovascular, respiratory and musculoskeletal system.
 
Course contents:
The subject of Physical Education are taught the following sports:
- Aerobic
- Fitballs
- Footballs
- Futsal
- Volleyball
- Basketball
- Gym
- Swimming
- Spinning
- Karate
- Canoening
- Rafting
 
Recommended or required reading:
Basic:
BOBRÍK, M. Stav telesnej výchovy a športu na vysokých školách v Slovenskej republike v rokoch 2010 a 2016. In Univerzitný šport pri LUSR 2016. 1st ed. Bratislava: s.n., 2016, ISBN 978-80-227-4399-0.
BOBRÍK, M. Šport a výchova. In Spoločenský význam športu. Celoslovenská konferencia SOV pri príležitosti Medzinárodného dňa športu pre rozvoj a mier, 4. apríla 2014, Bratislava. Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2014, p. 5--9. ISBN 978-80-89460-16-8.
BOBRÍK, M. Telesná výchova a šport - pevná súčasť nášho myslenia a konania na STU. Spektrum, 13. p. 7--8. ISSN 1336-2593.
BOBRÍK, M. Telesná výchova a šport v podmienkach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. In Slovenský školský šport. Národná konferencia o školskom športe 2009, Štrbské pleso, 5.-6.11.2009. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, 2009, p. 192--198.
BOBRÍK, M. Telovýchovná historiografia-historické svedomie športovej humanistiky ako súčasti vied o športe. In Šport a spoločenské a humanitné vedy 2009. p. 18--20.
BOBRÍK, M. -- ONDREJKOVÁ, A. Teória a prax výchovy k zdravej výžive v školách. 2006.
PĚLUCHA, R. -- KOLÁRIKOVÁ, A. -- BOBRÍK, M. The somatic profile and motor performance of the students of the Faculty of Chemical and Food Technology, Slovak University of Technology in Bratislava in three years´ period. In International scientific conference - Sports, physical activity and health, Bratislava, 11.-13.9.2014. 1st ed. Bratislava : Comenius University in Bratislava, Faculty of Physical Education and Sports, 2014, p. 202--207. ISBN 978-80-89075-44-7.
BOBRÍK, M. Vzťah obsahového zamerania telesnej výchovy a úroveň intenzity zaťaženia na hodinách telesnej výchovy u študentov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. In Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove: Medzinárodná vedecká konferencia. - Bratislava, 23.4. 2009. Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009, p. 9. ISBN 978-80-227-3058-7.
BOBRÍK, M. Vzťah vitálnej kapacity pľúc (VC) k objemu úsilného výdychu (FEV) v komparácii zdravých a chorých, fajčiarov a nefajčiarov - študentov FCHPT STU v Bratislave. In Ošetrovateľstvo - pohyb - zdravie, Trenčín 2010: Zborník vedeckých prác. p. 328--337.

 
Language of instruction:
slovak or english
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 143

Z
FX
100,0 %
0 %
Name of lecturer(s): prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD. (examiner, instructor, lecturer, person responsible for course, tutor) - slovak, english
Mgr. Jaroslav Hančák, PhD. (examiner, instructor) - slovak, english
Mgr. Katarína Jaďuďová, PhD. (examiner, instructor)
Mgr. Andrea Koláriková, PhD. (examiner, instructor) - slovak, english
PaedDr. Lucia Ondrušová, PhD. (examiner, instructor) - slovak, english
Mgr. Robin Pělucha, PhD. (examiner, instructor, lecturer, tutor) - slovak, english
 
Last modification:
29. 1. 2019
Supervisor:
prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD. and programme supervisor


Last modification made by Ing. Tomáš Molnár on 01/29/2019.

Type of output: