Oct 25, 2020   3:49 p.m. Aurel
Academic information system

Course syllabus 43403_4B - Physical education (FCFT - WS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


University: Slovak University of Technology in Bratislava
Faculty:
Course unit code:
43403_4B
Course unit title: Physical education
Mode of delivery, planned learning activities and teaching methods:
seminar
2 hours weekly (on-site method)

 
Credits allocated: 1
 
Recommended semester/trimester:
Automation, Information Engineering and Management in Chemistry and Food Industry - bachelor (compulsory), 1. semester
Automation, Information Engineering and Management in Chemistry and Food Industry - bachelor (compulsory), 1. semester
Automation, Information Engineering and Management in Chemistry and Food Industry (Remedial) - bachelor (compulsory), 3. semester
Biochemistry and Biophysical Chemistry for Pharmaceutical Applications - bachelor (compulsory), 1. semester
Biochemistry and Biophysical Chemistry for Pharmaceutical Applications - bachelor (compulsory), 1. semester
Biotechnology - bachelor (compulsory), 1. semester
Biotechnology - bachelor (compulsory), 1. semester
Biotechnology (Remedial) - bachelor (compulsory), 3. semester
Food, Nutrition, Cosmetics - bachelor (compulsory), 1. semester
Food, Nutrition, Cosmetics (Remedial) - bachelor (compulsory), 3. semester
Chemical Engineering - bachelor (compulsory), 1. semester
Chemical Engineering - bachelor (compulsory), 1. semester
Chemical Engineering (Remedial) - bachelor (compulsory), 3. semester
Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials - bachelor (compulsory), 1. semester
Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials - bachelor (compulsory), 1. semester
Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials (Remedial) - bachelor (compulsory), 3. semester
Level of study:
1.
Prerequisites for registration:
none
 
Assesment methods:
test
 
Learning outcomes of the course unit:
Tightening health action to improve the functioning of the cardiovascular, respiratory and musculoskeletal system.
 
Course contents:
The subject of Physical Education are taught the following sports:
- Aerobic
- Fitballs
- Footballs
- Futsal
- Volleyball
- Basketball
- Gym
- Swimming
- Spinning
- Karate
- Canoening
- Rafting
 
Recommended or required reading:
Basic:
BOBRÍK, M. -- BENKO, Ľ. Analýza vzťahov medzi somatometrickými ukazovateľmi a ukazovateľmi funkčnej zdatnosti študentov FCHPT STU v Bratislave: Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie Pohyb a zdravie - IV. ročník. In Pohyb a zdravie - IV. ročník: Medzinárodná vedecká konferencia, Trenčín, 3.máj.2007. p. 10--17.
BOBRÍK, M. -- BENKO, Ľ. -- KOLÁRIKOVÁ, A. Analýza vzťahov medzi ukazovateľmi funkčnej zdatnosti poslucháčov FCHPT STU v Bratislave. In Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove: Zborník referátov z odborného seminára. Bratislava : STU v Bratislave, 1999, ISBN 80-227-1214-0.
MORAVEC, R. -- TOMÁNEK, Ľ. -- BOBRÍK, M. Diagnostikovanie tréningového, zápasového zaťaženia a individuálnych zmien trénovanosti u 14 - 15 ročných basketbalistov. Telesná výchova a šport = Physical education and sport, p. 7--12.
MIKUŠOVÁ, L. -- ŠTURDÍK, E. -- BOBRÍK, M. Health effects measurement of dance classes combined with nutritionally balanced diet and beta-glucan fibre drink. In International Conference on Diet and Activity Methods, Rome 14-17 May 2012: Abstract book. Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2012, p. 136.
BOBRÍK, M. Individualizácia pohybového zaťaženia v súvislosti s aktuálnym stavom funkčnej, motorickej trénovanosti a prostriedkami regenerácie u vrcholových a rekreačných športovcov: Č. projektu 1/1396/04 (riešiteľ). In VEGA 2004 - 2006, Moravec a kol.: Č. projektu 1/1396/04 (riešiteľ). p. 1.
BOBRÍK, M. Návrat myšlienok Olympie na akademickú pôdu STU. Spektrum, 11. p. 2004. ISSN 1336-2593.
BOBRÍK, M. Pohyb, zdravie a výživa. Výživa a zdravie, p. 8--10.
BOBRÍK, M. -- LENDEL, V. -- BENKO, Ľ. Porovnanie výsledkov metód merania tuku omronom a kaliperom na vzorke študentov FCHPT STU. In Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. Load Optimation in Physical and Sports Education: Zborník referátov z vedeckého seminára. Bratislava, Slovenská republika, 29.4.2004. Bratislava : STU v Bratislave, 2004, p. 19--22. ISBN 80-227-2042-9.
BOBRÍK, M. STU - úrodná pôda pre šírenie kalokagatie. Spektrum, 13. p. 19. ISSN 1336-2593.
SCHOLZOVÁ, A. -- BOBRÍK, M. Telesný rozvoj študentov a študentiek Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava. In Physical Education, Sports, Research at the Universities. 1st ed. Bratislava : STU v Bratislave, 2007, p. 142. ISBN 978-80-227-2728-0.
BOBRÍK, M. -- ONDREJKOVÁ, A. Teória a prax výchovy k zdravej výžive v školách. 2006.
BOBRÍK, M. Úroveň intenzity zaťaženia na hodinách telesnej výchovy u študentov. In Ošetrovateľstvo a zdravie III, Pohyb a zdravie VI.: Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. 2. apríl 2009, Trenčín, SR. 1st ed. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2009, p. 372. ISBN 978-80-8075-384-9.
BOBRÍK, M. -- BENKO, Ľ. -- KOLÁRIKOVÁ, A. Úroveň odrazovej výbušnosti dolných končatín študentov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie v škol. r. 2005/2006. Telesná výchova a šport, 16. p. 14--16.
BOBRÍK, M. Výsledky merania vitálnej kapacity pľúc (VC) u študentov FCHPT STU Bratislava vo vzťahu k objemu úsilného výdychu (FEV) v komparácii zdravých a chorých, fajčiarov a nefajčiarov. In JEDLIČKA, J. Akademický šport 2011: Zborník vedeckých prác. Bratislava : SAUŠ, 2011, p. 11--18. ISBN 978-80-552-0696-7.
BOBRÍK, M. -- BENKO, Ľ. -- KOLÁRIKOVÁ, A. Vysokoškoláci a problém podielu tuku na celkovej telesnej hmotnosti. In Vedecké práce z medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie. 2005.
VEDRALOVÁ, L. -- BENKO, Ľ. -- BOBRÍK, M. -- KOLÁRIKOVÁ, A. Vzťah medzi somatometrickými ukazovateľmi a telesnou zdatnosťou poslucháčov FCHPT STU v rokoch 2003 ? 2005. In International scientific conference Aging and Physical activity 2006, Poľsko. 2006, p. 978.
BOBRÍK, M. -- VEDRALOVÁ, L. -- KOLÁRIKOVÁ, A. Vzťah medzi somatometrickými ukazovateľmi a ukazovateľmi funkčnej zdatnosti študentov FCHPT STU v Bratislave v školských rokoch 2003 - 2005. In Physical Education, Sports, Research at the Universities. 1st ed. Bratislava : STU v Bratislave, 2007, p. 40. ISBN 978-80-227-2728-0.
BOBRÍK, M. Vzťah vitálnej kapacity pľúc (VC) k objemu úsilného výdychu (FEV) v komparácii zdravých a chorých, fajčiarov a nefajčiarov - študentov FCHPT STU v Bratislave. In Ošetrovateľstvo - pohyb - zdravie, Trenčín 2010: Zborník vedeckých prác. p. 328--337.

 
Language of instruction:
slovak or english
 
Notes:
the subject is required 13 hours of participation in exercises TV
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 7464

Z
FX
100,0 %0 %
Name of lecturer(s): prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD. (examiner, instructor, lecturer, person responsible for course, tutor) - slovak, english, german
Mgr. Jaroslav Hančák, PhD. (examiner, instructor) - slovak, english
Mgr. Katarína Jaďuďová, PhD. (examiner, instructor) - slovak, english
Mgr. Andrea Koláriková, PhD. (examiner, instructor) - slovak, english
PaedDr. Lucia Ondrušová, PhD. (examiner, instructor) - slovak, english
Mgr. Robin Pělucha, PhD. (examiner, instructor, lecturer, tutor) - slovak, english
 
Last modification:
29. 1. 2019
Supervisor:
prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD. and programme supervisor


Last modification made by Ing. Tomáš Molnár on 01/29/2019.

Type of output: