Oct 1, 2020   0:10 a.m. Arnold
Academic information system

Course syllabus 43407_4B - Physical education (FCFT - WS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


University:
Slovak University of Technology in Bratislava
Faculty:
Course unit code: 43407_4B
Course unit title:
Physical education
Mode of delivery, planned learning activities and teaching methods:
seminar2 hours weekly (on-site method)

 
Credits allocated: 1
 
Recommended semester/trimester:
Biotechnology - bachelor (optional), 5. semester
Food, Nutrition, Cosmetics - bachelor (optional), 5. semester
Chemical Engineering - bachelor (optional), 5. semester
Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials - bachelor (optional), 5. semester
Level of study:
1.
Prerequisites for registration: none
 
Assesment methods:
test
 
Learning outcomes of the course unit:
Tightening health action to improve the functioning of the cardiovascular, respiratory and musculoskeletal system.
 
Course contents:
The subject of Physical Education are taught the following sports:
- Aerobic
- Fitballs
- Footballs
- Futsal
- Volleyball
- Basketball
- Gym
- Swimming
- Spinning
- Karate
- Canoening
 
Recommended or required reading:
Basic:
BOBRÍK, M. -- BENKO, Ľ. Analýza vzťahov medzi somatometrickými ukazovateľmi a ukazovateľmi funkčnej zdatnosti študentov FCHPT STU v Bratislave: Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie Pohyb a zdravie - IV. ročník. In Pohyb a zdravie - IV. ročník: Medzinárodná vedecká konferencia, Trenčín, 3.máj.2007. p. 10--17.
BOBRÍK, M. -- BENKO, Ľ. -- KOLÁRIKOVÁ, A. Analýza vzťahov medzi ukazovateľmi funkčnej zdatnosti poslucháčov FCHPT STU v Bratislave. In Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove: Zborník referátov z odborného seminára. Bratislava : STU v Bratislave, 1999, ISBN 80-227-1214-0.
BOBRÍK, M. Aplikácia vied o športe na katedrách telesnej výchovy a športu na VŠ v SR v poslednom desaťročí. In Medzinárodná konferencia z príležitosti 10. výročia založenia Vied o športe. FTVŠ UK Bratislava 2005. 2005.
MIKUŠOVÁ, L. -- ŠTURDÍK, E. -- MOŠOVSKÁ, S. -- BOBRÍK, M. Biochemical aspects of exercise in prevention of overweight and obesity. In Acta Chimica Slovaca. 2009: 2009, p. 97--119.
MORAVEC, R. -- TOMÁNEK, Ľ. -- BOBRÍK, M. Diagnostikovanie tréningového, zápasového zaťaženia a individuálnych zmien trénovanosti u 14 - 15 ročných basketbalistov. Telesná výchova a šport = Physical education and sport, p. 7--12.
BOBRÍK, M. Návrat myšlienok Olympie na akademickú pôdu STU. Spektrum, 11. p. 2004. ISSN 1336-2593.
BOBRÍK, M. -- LENDEL, V. -- BENKO, Ľ. Porovnanie výsledkov metód merania tuku omronom a kaliperom na vzorke študentov FCHPT STU. In Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. Load Optimation in Physical and Sports Education: Zborník referátov z vedeckého seminára. Bratislava, Slovenská republika, 29.4.2004. Bratislava : STU v Bratislave, 2004, p. 19--22. ISBN 80-227-2042-9.
VEDRALOVÁ, L. -- BOBRÍK, M. -- KOLÁRIKOVÁ, A. -- BENKO, Ľ. Somatic and physical fitness relationship of students of Faculty of chemical and Food technology STU. In International scientific conference Aging and Physical activity 2006, Poľsko. 2006, p. 76.
BOBRÍK, M. STU - úrodná pôda pre šírenie kalokagatie. Spektrum, 13. p. 19. ISSN 1336-2593.
BOBRÍK, M. Telesná výchova a šport v podmienkach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. In Slovenský školský šport. Národná konferencia o školskom športe 2009, Štrbské pleso, 5.-6.11.2009. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, 2009, p. 192--198.
BOBRÍK, M. -- ONDREJKOVÁ, A. Teória a prax výchovy k zdravej výžive v školách. 2006.
BOBRÍK, M. -- BENKO, Ľ. -- KOLÁRIKOVÁ, A. Úroveň odrazovej výbušnosti dolných končatín študentov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie v škol. r. 2005/2006. Telesná výchova a šport, 16. p. 14--16.
HYBENOVÁ, E. -- BOBRÍK, M. -- LAKATOŠ, B. Vybrané ukazovatele stavu výživy v súbore vysokoškolských študentov STU. In STARUCH, L. -- SEKRETÁR, S. Nové trendy v potravinárstve: Zborník vedeckých prác. Bratislava : STU v Bratislave, 2010, p. 115--120. ISBN 978-80-227-3398-4.
BOBRÍK, M. Výsledky merania vitálnej kapacity pľúc (VC) u študentov FCHPT STU Bratislava vo vzťahu k objemu úsilného výdychu (FEV) v komparácii zdravých a chorých, fajčiarov a nefajčiarov. In JEDLIČKA, J. Akademický šport 2011: Zborník vedeckých prác. Bratislava : SAUŠ, 2011, p. 11--18. ISBN 978-80-552-0696-7.
BOBRÍK, M. -- BENKO, Ľ. -- KOLÁRIKOVÁ, A. Vysokoškoláci a problém podielu tuku na celkovej telesnej hmotnosti. In Vedecké práce z medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie. 2005.
BOBRÍK, M. -- BENKO, Ľ. Vzťah medzi somatometrickými ukazovateľmi a telesnou zdatnosťou poslucháčov FCHPT STU v rokoch 2003 - 2005. In Pohyb a zdravie = Physical Activities and Human Health: Zborník vedeckých prác. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2006, p. 31--38. ISBN 80-8075-138-2.
VEDRALOVÁ, L. -- BENKO, Ľ. -- BOBRÍK, M. -- KOLÁRIKOVÁ, A. Vzťah medzi somatometrickými ukazovateľmi a telesnou zdatnosťou poslucháčov FCHPT STU v rokoch 2003 ? 2005. In International scientific conference Aging and Physical activity 2006, Poľsko. 2006, p. 978.
BOBRÍK, M. Vzťah obsahového zamerania telesnej výchovy a úroveň intenzity zaťaženia na hodinách telesnej výchovy u študentov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. In Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove: Medzinárodná vedecká konferencia. - Bratislava, 23.4. 2009. Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009, p. 9. ISBN 978-80-227-3058-7.
BOBRÍK, M. Vzťah vitálnej kapacity pľúc (VC) k objemu úsilného výdychu (FEV) v komparácii zdravých a chorých, fajčiarov a nefajčiarov - študentov FCHPT STU v Bratislave. In Ošetrovateľstvo - pohyb - zdravie, Trenčín 2010: Zborník vedeckých prác. p. 328--337.

 
Language of instruction: slovak or english
 
Notes:
the subject is required 13 hours of participation in exercises TV
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 2608

Z
FX
100,0 %
0 %
Name of lecturer(s):
prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD. (examiner, instructor, lecturer, person responsible for course, tutor) - slovak, english
Mgr. Jaroslav Hančák, PhD. (examiner, instructor) - slovak, english
Mgr. Katarína Jaďuďová, PhD. (examiner, instructor) - slovak, english
Mgr. Andrea Koláriková, PhD. (examiner, instructor) - slovak, english
PaedDr. Lucia Ondrušová, PhD. (examiner, instructor) - slovak, english
Mgr. Robin Pělucha, PhD. (examiner, instructor, lecturer, tutor) - slovak, english
 
Last modification:
29. 1. 2019
Supervisor: prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD. and programme supervisor


Last modification made by Ing. Tomáš Molnár on 01/29/2019.

Type of output: