25. 6. 2019  12:05 Tadeáš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N421T0_4I - Teória grúp a symetria (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N421T0_4I
Názov predmetu: Teória grúp a symetria
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Známkovanie je odvodené od aktuálne platného Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť študentov so základmi lineárnej algebry, práce s lineárnymi
operátormi, základnými pojmami teórie grúp a dôsledkami symetrie molekúl na ich fyzikálne a chemická vlastnosti. Študenti sa naučia klasifikovať molekuly podľa symetrie, pracovať s tabuľkami charakterov a využívať získané znalosti v chemickej praxi.
 
Stručná osnova predmetu:
Opakovanie (determinanty, rozvoj funkcie do radu.)Lineárny priestor. Lineárne operátory a ich vlastnosti. Charakteristický problém. Spektrálny rozklad a funkcia operátora. Projekčné operátory. Variačné riešenie charakteristického problému. Operácie a prvky symetrie. Niektoré priame dôsledky symetrie (optická aktivita, dipólový moment, NMR spektrá). Klasifikácia molekúl podľa symetrie. Tabuľky charakterov bodových grúp symetrie. Identicky nulové integrály a 
prekryv orbitálov. Výberové pravidlä pre spektrálne prechody.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ATKINS, P. Fyzikálna chémia. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 1999. 334 s.
ATKINS, P W. Physical Chemistry. Oxford : Oxford University Press, 1990. 995 s. ISBN 0-19-855284-X.
ATKINS, P W. Student's solutions manual for Physical Chemistry. Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2002. 429 s. ISBN 80-227-1724-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 29

ABCDEFX
34,5 %31,0 %27,6 %3,4 %3,5 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Martin Breza, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Martin Breza, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: