11. 12. 2019  13:20 Hilda
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N425T6_4I - Tukárstvo a bytová chémia (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N425T6_4I
Názov predmetu: Tukárstvo a bytová chémia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: potraviny, hygiena, kozmetika - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra sa budú konať dve písomné previerky, každá za max. 100 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov. Kredity budú udelené študentovi, ak získa najmenej 56 bodov za každý test.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z technológie výroby jedlých tukov a olejov a prehľad o funkcii a zložení prostriedkov bytovej chémie.
 
Stručná osnova predmetu:
Názvoslovie, kategorizácia a vlastnosti lipidov.
Fyzikálne a chemické vlastnosti tukov.
Chemické reakcie tukov.
Suroviny tukového priemyslu.
Skladovanie, drvenie a mletie olejnín.
Izolácia jedlých olejov a tukov.
Metódy rafinácie tukov a olejov.
Výroba živočíšnych tukov.
Metódy analýzy lipidov.
Tenzidy - rozdelenie, vlastnosti, výroba.
Disperzné sústavy a povrchové javy.
Produkty bytovej chémie. Výroba mydla.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOMAN, V. -- HOJEROVÁ, J. -- SCHMIDT, Š. Chémia a technológia tukov I. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1989. 149 s.
POKORNÝ, J. Technologie tuků. Praha: SNTL, 1986. 450 s.
BLAŽEJ, A. Tenzidy. Bratislava : Alfa, 1977. 481 s.
SCHMIDT, Š. Antioxidanty a oxidačné zmeny tukov v potravinách. Nakladateľstvo STU, 2010. 220 s. ISBN 978-80-227-3402-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 96

ABCDEFX
39,6 %34,4 %21,9 %2,1 %2,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. František Kreps, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: