20. 1. 2020  8:05 Dalibor
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N428U0_4B - Úvod do medicínskej fyziky (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N428U0_4B
Názov predmetu: Úvod do medicínskej fyziky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: chémia, medicínska chémia a chemické materiály - bakalársky (výberový), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť študentov na všetkých 13 prednáškach počas semestra z predmetu je v zmysle Študijného poriadku FCHPT STU povinná.

Účasť študenta na všetkých 13 prednáškach za semester je podmienkou k účasti na skúške. Prednášajúci môže ospravedlniť neúčasť zapríčinenú chorobou alebo iným vážnym dôvodom, a to maximálne na troch prednáškach. Formu nahradenia za absentujúcu prednášku určuje prednášajúci. Prípady neúčasti z takýchto dôvodov na viac než troch prednáškach posúdi a rozhodne garant predmetu na základe písomnej žiadosti študenta podanej na Pedagogickom oddelení FChPT STU.


 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí vybrané fyzikálne princípy a javy, ktoré sa využívajú v moderných medicínskych diagnostických a terapeutických zariadeniach. Rozšíri si vedomosti o neionizujúcich a ionizujúcich formách žiarenia, z akustiky a jadrovej fyziky. Na vybraných príkladoch reálnych diagnostických záznamov, napr. zo sonografie, magnetickej rezonancie, XCT, EKG a EEG, študent sa naučí identifikovať rôzne medicínske nálezy a zároveň vymedziť hranice použiteľnosti diagnostických metód.
 
Stručná osnova predmetu:
Fungovanie ľudského tela z pohľadu fyziky. Biologické účinky elektrického a magnetického poľa. Neionizujúce a ionizujúce žiarenie. Ultrazvuk, Dopplerov jav, sonografia. LASER. Techniky magnetickej tomografie. Jadrová medicína. Ochrana pred radiáciou. Izotopy v diagnostike a terapii.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 2b). Z angl. orig. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 321 s. ISBN 80-227-1238-8.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. Fyzika. Část 3. Elektřina a magnetismus: Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Brno : VUTIUM, 2000. ISBN 80-214-1868-0.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. Fyzika. Část 4. Elektromagnetické vlny. Optika. Relativita: Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Brno : VUTIUM, 2000. ISBN 80-214-1868-0.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. Fyzika. Část 5. Moderní fyzika: Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Brno : VUTIUM, 2000. ISBN 80-214-1868-0.
KANE, S A. Introduction to Physics in Modern Medicine. Boca Raton: CRC Press, 2009. 422 s. ISBN 978-1-58488-943-4.
KHAN, F. The Physics of Radiation Therapy. Lippincott : Williams & Wilkins, 2003. 511 s. ISBN 978-0-7817-3065-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 30

ABCDEFX
20,0 %13,3 %26,7 %20,0 %13,3 %6,7 %
Vyučujúci: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: