28. 10. 2020  3:11 Dobromila
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N425U0_4B - Úvod do študijného programu (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N425U0_4B
Názov predmetu:
Úvod do študijného programu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
potraviny, výživa, kozmetika - bakalársky (povinný), 1. semester
potraviny, výživa, kozmetika (konverzný) - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienky na absolvovanie predmetu sú v súlade so Študijným poriadkom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti získajú prehľad o typoch potravinárskych výrob a zoznámia sa so zákonitosťami potravinárskych výrobných procesov. Naučia sa organizáciu riadenia a výrobných procesov, získajú prehľad o pomocných látkach, používaných surovinách pri výrobe a expedícii hotových výrobkov. Získajú vedomostí a zručností, potrebné na vykonávanie činností v štruktúre potravinárskeho priemyslu, obchodu a zdravej výživy.
 
Stručná osnova predmetu:
Štruktúra potravinárskych výrob a výrob kozmetickej chémie na Slovensku.
Systém vlastníckych vzťahov v slovenskom potravinárskom sektore.
Postavenie potravinárskej produkcie na domácom a zahraničnom trhu.
Previazanosť potravinárskej výroby s poľnohospodárskou prvovýrobou, výskumom, obchodnými organizáciami, kontrolnými a legislatívnymi orgánmi.
Postavenie kozmetickej produkcie na domácom, európskom a celossvetovom trhu.
Uplatnenie absolventov štúdijného programu v praxi.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 283

A
B
C
D
E
FX
94,3 %
3,2 %
2,1 %
0 %
0,4 %0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Gabriel Greif, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Mária Greifová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Eva Hybenová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Zlatica Kohajdová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Martina Koňuchová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. František Kreps, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Zuzana Krepsová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Michaela Lauková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Silvia Martiniaková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Alžbeta Medveďová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Anna Mikulajová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Lucia Minarovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ladislav Staruch, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Lukáš Žemlička, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
29. 1. 2019
Schválil:
doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: