20. 10. 2019  20:56 Vendelín
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N422U1_4B - Úvod do technológie XML (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N422U1_4B
Názov predmetu: Úvod do technológie XML
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (výberový), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna práca na cvičení, vypracovanie záverečného projektu
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi s technológiou XML, ktorá slúži na opis štrukturovaných údajov v textovej podobe. Naučí sa overiť správnu štruktúru XML dokumentov pomocou validačného jazyka DTD, vyhľadávať v XML dokumentoch pomocou technológie XPATH a transformovať XML dokumenty pomocou jazyka XSLT.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do formátu XML, príklady použitia v praxi, štruktúra a zápis XML dokumentov, priemyselné štandardy odvodené od XML, validácia XML dokumentov pomocou DTD, vyhľadávanie pomocou XPATH, transformácia pomocou XSLT.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TIDWELL, D. XSLT: Mastering XML Transformations. USA: O'Reilly Media, 2001. 480 s. ISBN 978-0-596000-53-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 14

ABCDEFX
100,0 %0 %0 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: