19. 1. 2020  5:26 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N428V0_4B - Veda a technika (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N428V0_4B
Názov predmetu: Veda a technika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: chémia, medicínska chémia a chemické materiály - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
chémia, medicínska chémia a chemické materiály - bakalársky (povinne voliteľný), 1. semester
chémia, medicínska chémia a chemické materiály (konverzný) - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
biotechnológia - bakalársky (výberový), 1. semester
biotechnológia - bakalársky (výberový), 1. semester
biotechnológia (konverzný) - bakalársky (výberový), 3. semester
chemické inžinierstvo - bakalársky (výberový), 1. semester
chemické inžinierstvo - inžiniersky (výberový), 1. semester
chemické inžinierstvo - bakalársky (výberový), 1. semester
chemické inžinierstvo (konverzný) - bakalársky (výberový), 3. semester
potraviny, výživa, kozmetika - bakalársky (výberový), 1. semester
potraviny, výživa, kozmetika (konverzný) - bakalársky (výberový), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť študentov na minimálne 7 termínoch prednášok počas semestra z predmetu je v zmysle Študijného poriadku FCHPT STU povinná. Počas vyučovania je prísny zákaz používania mobilných telefónov, počítačov a iných elektronických zariadení, pokiaľ to priamo nevyžaduje učiteľ. Porušenie tohto zákazu, rovnako neospravedlnené opustenie vyučovacej miestnosti je dôvodom na neuznanie účasti na vyučovaní.

Účasť študenta na minimálne 7 prednáškach za semester je podmienkou k účasti na skúške. Prednášajúci môže ospravedlniť neúčasť zapríčinenú chorobou alebo iným vážnym dôvodom, a to maximálne na troch prednáškach. Formu nahradenia za absentujúcu prednášku určuje prednášajúci. Prípady neúčasti z takýchto dôvodov na viac než troch prednáškach posúdi a rozhodne garant predmetu na základe písomnej žiadosti študenta podanej na Pedagogickom oddelení FCHPT STU.

Garant predmetu môže ospravedlniť neúčasť zapríčinenú chorobou alebo iným vážnym dôvodom, a to maximálne na troch prednáškach. Prípady neúčasti z takýchto dôvodov na viac než troch prednáškach posúdi a rozhodne garant predmetu na základe písomnej žiadosti študenta podanej na Pedagogickom oddelení FCHPT STU.

Za aktívnu účasť študenta na každej prednáške získava 4 body (maximálny získaný počet bodov za semester je 40 bodov). Pri aktívnej účasti študenta na 11 až 13 prednáškach, študent získa možnosť zodpovedania jednej bonusovej otázky v skúškovom teste.

Študent musí absolvovať písomnú skúšku formou elektronického testu v systéme Moodle. Známkovanie je odvodené od aktuálne platného študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí chronologický a súčasný pohľad na vývoj svetovej vedy a techniky pre sedem vedných odborov – matematika, informatika, fyzika, chémia, biológia, medicína a farmácia. Rozšíri si vedomosti o najvýznamnejších osobnostiach vedy a techniky, po ktorých sa pomenovali najznámejšie laboratórne postupy, rovnice, fyzikálne a chemické zákony alebo fyzikálne jednotky.
 
Stručná osnova predmetu:
Veda a technika v ľudskej spoločnosti. Vývoj matematiky. Počítače a informatika. Vývoj fyziky. Od alchýmie k chémii. Vývoj biológie a medicíny. Výroba a spracovanie potravín. Zelená chémia a zelené technológie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CAIN, J. -- AGAR, J. The British Journal for the History of Science.  [online]. 2014. URL: http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=BJH.
ARMSTRONG , N. -- SOBEL, D. Longitude: The True Story of a Lone Genius Who Solved the Greatest Scientific Problem of his Time . New York: Walker & Company, 2005. 192 s. ISBN 978-0-8027-1529-6.
TIBENSKÝ, J. Dejiny vedy a techniky na Slovensku. Martin: Osveta, 1979. 534 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 432

ABCDEFX
48,8 %22,7 %14,1 %8,8 %5,3 %0,3 %
Vyučujúci: doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD. (prednášajúci)
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: