19. 1. 2020  19:48 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N423V0_4I - Viacfázové reaktory (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N423V0_4I
Názov predmetu: Viacfázové reaktory
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: chemické inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 3. semester
chemické inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Riešenie zadaných projektov (50%), písomná a ústna skúška z teórie (50%)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa naučí základné procesy prebiehajúce vo viacfázových reaktoroch a bude vedieť posúdiť ich vplyv na prevádzku reaktora. Zvládne základné typy viacfázových reaktorov - heterogénne katalytick tekutina tuhá fáza, nekatalytické reakcie tekutina - tuhá fáza, reaktory kvapalina - plyn, hybridné procesy - reaktívnja destilácia a membránové reaktory, resp. reaktory s membránovou separáciou.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Heterogénna katalýza, príprava katalyzátorov, kinetika heterogénne katalytických reakcií. Dezaktivácia katalyzátorov (dotácia 2/3)
2.Katalytický reaktor s nepohyblivým lôžkom katalyzátora (dotácia 4/6)
 
a.Tok tekutiny vrstvou častíc katalyzátora.
b.Axiálna a radiálna disperzia
c.Limitácia vonkajším prestupom látky. Vnútorná difúzia, faktor účinnosti a výkon reaktora

3.Katalytický reaktor s nepohyblivým lôžkom katalyzátora (dotácia 4/6)
 
a.Prestup tepla vo vrstve katalyzátora
b.Horúce miesta, parametrická citlivosť reaktorov s nepohyblivým lôžkom katalyzátora
c.Vplyv dezaktivácie na výkon reaktora

4.Nekatalytické reaktory tekutina -- tuhá fáza (dotácia 4/6)
 
a.Reaktory s pohyblivou vrstvou tuhej fázy
b.Reaktory s fluidnou vrstvou tuhých častíc
c.Splyňovanie a pyrolýza uhlia, biomasy

5.Reaktory kvapalina - plyn (dotácia 4/6)
 
a.Dvojfilmová teória, rovnováha, prestup látky a chemická reakcia
b.Prebublávaná kolóna, air -- lift reaktory, mechanicky miešané reaktory kvapalina plyn.
c.Určovanie parametrov v reaktoroch kvapalina -- plyn

6.Trojfázové reaktory (dotácia 2/3)
 
a.Trojfázové reaktory so suspendovaným katalyzátorom
b.Skrápané reaktory

7.Reaktívna destilácia (dotácia 4/6)
 
a.Typy procesov, zariadenia, určovanie parametrov

8.Hybridné systémy reaktor - membránová separácia (dotácia 2/3)
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FROMENT, G F. -- BISCHOFF, K B. Chemical Reactor Analysis and Design. New York : John Wiley & Sons, 1990. 664 s. ISBN 0-471-51044-0.
FOGLER, H S. Elements of Chemical Reaction Engineering. New York: Prentice Hall PTR, 2001. 959 s. ISBN 0-13-531708-8.
LEVENSPIEL, O. Chemical Reaction Engineering. New York : John Wiley & Sons, 1972. 578 s. ISBN 0-471-53016-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 100

ABCDEFX
19,0 %25,0 %23,0 %6,0 %20,0 %7,0 %
Vyučujúci: Ing. Ivan Červeňanský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: