19. 6. 2019  7:21 Alfréd
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 421V0_4B - Vybrané kapitoly z fyzikálnej chémie (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 421V0_4B
Názov predmetu: Vybrané kapitoly z fyzikálnej chémie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Matematika (427M3_4B)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet Vybrané kapitoly z fyzikálnej chémie je ukončený skúškou. Známkovanie je odvodené od aktuálne platného Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Priebežné hodnotenie je uskutočnené formou krátkych písomných testov vzťahujúcich sa k prebranému učivu na seminárnych cvičeniach. Krátke písomné testy sa píšu na každom seminárnom cvičení s výnimkou úvodného cvičenia. Úspešné vypracovanie testov v minimálnom rozsahu 50% je časťou podmienky účasti na skúške.
Skúška je písomná a skladá sa dvoch častí, príkladovej a teoretickej. Počas semestra je možné urobiť príkladovú časť skúšky formou dvoch písomných testov skladajúcich sa z príkladov. V prípade úspešného absolvovania týchto testov sa skúška skladá len z teoretickej časti. Účasť na príkladovej časti skúšky počas semestra nie je povinná.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o základných zákonitostiach a pojmoch používaných na vysvetlenie a interpretáciu pozorovaní fyzikálnych a chemických vlastností hmoty. Študenti sa naučia vlastnosti plynov, základy chemickej termodynamiky, chemickej rovnováhy, elektrochémie a chemickej kinetiky a katalýzy.
 
Stručná osnova predmetu:
Skupenské stavy: ideálny a reálny plyn, stavové rovnice
Chemická termodynamika: I. zákon termodynamiky, II. zákon termodynamiky, termodynamické potenciály, termochémia, chemické rovnováhy
Elektrochémia: vedenie elektriny v roztokoch elektrolytov, chemické rovnováhy v roztokoch elektrolytov, galvanické články
Chemická kinetika a katalýza: rýchlosť chemickej reakcie, elementárne a jednoduché reakcie, zložené reakcie, závislosť rovnovážnej konštanty od teploty
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ATKINS, P. Fyzikálna chémia. Bratislava: STU Bratislava , 1999. 1014 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 1). Prelož. z angl.orig. 6.vydania. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 355 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 2a) Zangl.orig.6.vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 204 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 2b). Z angl. orig. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 321 s. ISBN 80-227-1238-8.
ATKINS, P W. Fyzikálna chémia: (Časť 3) Z angl.orig. 6.vyd. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 308 s. ISBN 80-227-1238-8.
BISKUPIČ, S. Príklady a úlohy z fyzikálnej chémie I. Bratislava : STU v Bratislave, 1996. 152 s. ISBN 80-227-0833-X.
BISKUPIČ, S. Príklady a úlohy z fyzikálnej chémie II. Bratislava : STU v Bratislave, 1996. 166 s. ISBN 80-227-0852-6.
ATKINS, P W. Physical Chemistry + CD-Rom. Oxford : Oxford University Press, 1998. 1014 s. ISBN 0-19269068-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 469

ABCDEFX
7,2 %24,5 %25,8 %20,7 %9,8 %12,0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Peter Rapta, DrSc. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Peter Rapta, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: