11. 12. 2019  18:01 Hilda
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N437V0_4I - Výroba, vlastnosti a spracovanie kaučukov (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N437V0_4I
Názov predmetu: Výroba, vlastnosti a spracovanie kaučukov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: prírodné a syntetické polyméry - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
prírodné a syntetické polyméry - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Na konci semestra sa počítajú príklady na orientované na vyhodnocovanie vulkanizačných charakteristík kaučukových zmesí a výpočet sieťovej hustoty vulkanizátov. Podmienkou získania zápočtu je správny výpočet oboch príkladov. Záverečná skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti. Študent získa za predmet kredity, ak získa aspoň 56 zo 100 bodov z každej zo 4 otázok.
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie poznatkov o vlastnostiach a spracovaní polymérnych materiálov s elastickými vlastnosťami a možnostiach ich priemyselného využitia.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Latex prírodného kaučuku, prírodný kaučuk, typy a vlastnosti prírodného kaučuku
2.Všeobecné princípy výroby syntetických kaučukov, základné vlastnosti syntetických kaučukov
3.Typy a vlastnosti syntetických kaučukov (BR, IR, SBR, NBR, IIR, CR)
4.Typy a vlastnosti syntetických kaučukov (EPM, EPDM, ACM, FKM, O, U, Q, TM)
5.Termoplastické kaučuky
6.Vulkanizačné činidlá, typy sírnych vulkanizačných systémov, chemizmus sírnej vulkanizácie
7.Peroxidové vulkanizačné systémy, iné vulkanizačné systémy
8.Antidegradanty, plnivá, zmäkčovadlá, ostatné prísady do kaučukových zmesí a latexov, výstužné materiály
9.Polyméranalogické reakcie kaučukov, plastikácia kaučukov, starnutie kaučukov a gumy
10.Princípy formulácie kaučukových zmesí, miešanie kaučukových zmesí, technológie spracovania kaučukových zmesí
11.Štruktúra priestorovej siete vulkanizátov, sledovanie priebehu vulkanizácie, vplyv sieťovej hustoty na vlastnosti vulkanizátov, technické aspekty vulkanizácie
12.Základy výrob gumárskych produktov, výroba plášťov pneumatík a autoduší, výroba dopravných pásov, výroba hadíc a hnacích remeňov
13.Využitie gumového odpadu
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KYSELÁ, G. -- HUDEC, I. -- ALEXY, P. Výroba a spracovanie kaučukov a gumy. Bratislava, Vazovova 5: Nakladateľstvo STU, 2010. 269 s. ISBN 978-80-227-3324-3.
BARLOW, F W. Rubber Compounding: Principles, Materials, and Techniques. New York : Marcel Dekker, 1993. 294 s. ISBN 0-8247-8968-7.
HOFMANN, W. Rubber Technology Handbook. Munich : Carl Hanser Verlag, 1989. 611 s. ISBN 3-446-14895-7.
BHOWMICK, A K. -- HALL, M M. -- BENAREY, H A. Rubber Products Manufacturing Technology. New York : Marcel Dekker, 1994. 918 s. ISBN 0-8247-9112-6.
ASH, M. -- ASH, I. Handbook of Plastic Compounds, Elastomers and Resins. New York : VCH, 1992. 872 s. ISBN 1-56081-553-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 84

ABCDEFX
65,5 %20,2 %8,3 %6,0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: