24. 2. 2020  1:47 Matej
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N423Z5_4B - Základy biochemického inžinierstva (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N423Z5_4B
Názov predmetu: Základy biochemického inžinierstva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: chemické inžinierstvo - bakalársky (povinný), 5. semester
automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (výberový), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomná skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Poznať základné princípy kinetiky bioreakcií,kinetiky prestupu látky a tepla v bioreaktoroch. Výpočty základných typov bioreaktorov-vsádzkového, chemostatu,poloprietokového a bioreaktora s piestovým tokom.Sterilizácia bioreaktoro
 
Stručná osnova predmetu:
Základy enzýmovej kinetiky, kinetika rastu biomasy,prenosové javy v bioreaktoroch ,popis základných typov bioreaktorov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MUNTEAN, O. Biochemical Technology. Bucurest: Printech, 2003. 252 s. ISBN 973-652-899-5.
BÁLEŠ, V. -- MÉSZÁROS, A. -- POLAKOVIČ, M. -- ŠTEFUCA, V. -- MUNTEAN, O. Biochemické technológie: Biochemical Technologies. Bratislava : AB-ART, 2003. 128 s. ISBN 80-89006-75-2.
BÁLEŠ, V. -- KOSSACZKÝ, E. Bioinžinierstvo kvasných procesov. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1986. 176 s.
BÁLEŠ, V. Modelovanie bioreaktorov. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 177

ABCDEFX
32,2 %24,9 %20,9 %14,7 %5,1 %2,2 %
Vyučujúci: doc. Ing. Pavel Ačai, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 7. 2019
Schválil: prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 16. 07. 2019.

Typ výstupu: