10. 12. 2019  5:39 Radúz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N416Z0_4B - Základy fotografie a polygrafie (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N416Z0_4B
Názov predmetu: Základy fotografie a polygrafie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: chémia, medicínska chémia a chemické materiály - bakalársky (povinne voliteľný), 5. semester
biotechnológia - bakalársky (výberový), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu dva písomné testy spolu za 40 bodov. Študent získa za predmet kredity, ak dosiahne v súčte minimálne 23 bodov. Hodnotenie sa robí podľa úspešnosti nasledovne: A 37 – 40 bodov, B 33 – 36 bodov, C 30 – 32 bodov, D 26 – 29 bodov, E 23 – 25 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má vedomosti o histórii fotografie, základných princípoch vzniku analógového a digitálneho fotografického záznamu a princípoch technickej reprodukcie farby.
Je informovaný o trendoch v polygrafickom a obalovom priemysle. Pozná základné fázy polygrafickej výroby - príprava do tlače, tlač a dokončovacie spracovanie. Vie zhodnotiť vplyv jednotlivých tlačových techník na životné prostredie. Dokáže identifikovať ochranné prvky na ceninách. Rozumie základným princípom, zloženiu a tlači solárnych článkov.
 
Stručná osnova predmetu:
Grafický obraz a digitálny obraz.
Svetlo a farba, základy kolorimetrie.
Princípy technickej reprodukcie farby.
Záznam obrazu - analógový a digitálny fotoaparát, spracovanie fotografického záznamu.
Digitálna fotografia - spracovanie obrazového súboru.
Technológie tlačenej grafickej informácie - polygrafia.
Techniky tlače, rozdelenie a ich charakteristiky.
Tlačové formy.
Tlačové farby a papiere.
Princípy analógových a digitálnych tlačových techník, tlačové stroje.
Operácie dokončovacieho spracovania.
Identifikácia ochranných prvkov na ceninách.
Princípy, zloženie a tlač solárnych článkov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠIMA, J. -- ČEPPAN, M. -- JANČOVIČOVÁ, V. -- PROUSEK, J. -- VELIČ, D. Fotochémia: Princípy a aplikácie. Bratislava : STU v Bratislave, 2011. 337 s. ISBN 978-80-227-3440-0.
BANN, D. Polygrafická príručka. Bratislava: Vydavateľstvo Slovart , 2008. 224 s. ISBN 978-80-8085-590-1.

Odporúčaná:
PANÁK, J. -- ČEPPAN, M. -- DVONKA, V. -- KARPINSKÝ, Ľ. -- KORDOŠ, P. -- MIKULA, M. -- JAKUCEWICZ, S. Polygrafické minimum. Bratislava : TypoSet, 2008. 262 s. ISBN 978-80-970069-0-7.
KIPPHAN, H. Handbook of Print Media: Technologies and Production Methods. + CD-ROM. Berlin : Springer Verlag, 2001. 1207 s. ISBN 3-540-67326-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 306

ABCDEFX
45,8 %33,3 %13,4 %6,2 %1,3 %0 %
Vyučujúci: Ing. Lukáš Gál, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Pavol Gemeiner, PhD. (cvičiaci)
Ing. Katarína Haberová (cvičiaci)
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: