19. 1. 2020  5:55 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N428Z1_4B - Základy fyziky I (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N428Z1_4B
Názov predmetu: Základy fyziky I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 8
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (konverzný) - bakalársky (povinný), 1. semester
biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie (konverzný) - bakalársky (povinný), 1. semester
biotechnológia (konverzný) - bakalársky (povinný), 1. semester
chémia, medicínska chémia a chemické materiály (konverzný) - bakalársky (povinný), 1. semester
chemické inžinierstvo (konverzný) - bakalársky (povinný), 1. semester
potraviny, výživa, kozmetika (konverzný) - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť študentov na všetkých prednáškach (39 vyučovacích hodín) a výpočtových cvičeniach (52 vyučovacích hodín) počas semestra z predmetu je v zmysle Študijného poriadku FCHPT STU povinná. Počas vyučovania je prísny zákaz používania mobilných telefónov, počítačov a iných elektronických zariadení, pokiaľ to priamo nevyžaduje učiteľ. Porušenie tohto zákazu, rovnako neospravedlnené opustenie vyučovacej miestnosti je dôvodom na neuznanie účasti na vyučovaní.

Účasť študenta na všetkých prednáškach (39 vyučovacích hodín) za semester je podmienkou k účasti na skúške. Prednášajúci môže ospravedlniť neúčasť zapríčinenú chorobou alebo iným vážnym dôvodom, a to maximálne na troch prednáškach. Formu nahradenia za absentujúcu prednášku určuje prednášajúci. Prípady neúčasti z takýchto dôvodov na viac než troch prednáškach posúdi a rozhodne garant predmetu, prípadne vedúci oddelenia na základe písomnej žiadosti študenta.

Vedúci cvičenia môže ospravedlniť neúčasť zapríčinenú chorobou alebo iným vážnym dôvodom, a to maximálne na troch výpočtových cvičeniach. Prípady neúčasti z takýchto dôvodov na viac než troch cvičeniach posúdi a rozhodne garant predmetu, prípadne vedúci oddelenia na základe písomnej žiadosti študenta podanej na Pedagogickom oddelení FCHPT STU. V prípade ospravedlnenej neúčasti na výpočtovom cvičení musí mať študent dopísané poznámky z daného týždňa a napísať kontrolný test (ďalej KT) na viac ako 56%. KT sa píše v 7. týždni, pokiaľ bola neúčasť na cvičeniach v 1. - 6. týždni alebo v 13. týždni, pokiaľ bola neúčasť na cvičeniach v 7. - 12. týždni. KT sa vypracuje elektronicky pod dozorom v učebni CH-5 a obsahuje otázky, ktoré sa vyskytujú v domácich úlohách. Prvý KT (7. týždeň) obsahuje otázky z 1. - 6. týždňa a druhý KT (13. týždeň) otázky zo 7. - 12. týždňa. Absenciu na výpočtovom cvičení si môže študent v danom týždni nahradiť účasťou na výpočtovom cvičení v inej študentskej skupine (krúžku), pokiaľ to kapacita seminárnej miestnosti umožňuje. Prihlasovanie na docvičovanie sa realizuje elektronicky cez systém Moodle.

Súčasťou úspešného absolvovania výpočtového cvičenia v daný týždeň je vypracovanie domácej úlohy (ďalej DM) predpísanej na daný týždeň. DM sú zameranú na základnú terminológiu a fyzikálne vzťahy používané v predmete Základy Fyziky I. DM sa pokladá za vypracovanú, pokiaľ za ňu študent získal 100%. Počet pokusov je neobmedzený. DM su elektronické a vypracovávajú sa e-learningových harmonogramoch systému Moodle: https://moodle.uiam.sk/course/view.php?id=517 DM je nutné vypracovať aj v prípade absencie na cvičeniach.

Počas semestra sa pravidelne píšu priebežné elektronické testy (ďalej PET) v systéme Moodle. PET sa píše vždy v pondelok a je nutné mať úspešne vypracovanú domácu úlohu z predchádzajúceho týždňa. PET sa píšu pod dozorom. Počas semestra prebehne písanie 10 PET podľa harmonogramu v Moodle. Čas trvania písania testu je 25 minút. Po napísaní všetkých PET môže študent získať maximálne 30 bodov (tzv. TEC body), ktoré sa mu priamo pripočítavajú ku skúške. V prípade závažného dôvodu neúčasti písania PET si študent môže chýbajúci elektronický test napísať v 13. týždni.

Skúška je písomná a trvá 75 minút. Podmienkou pre vykonanie skúšky je dosiahnutie predpísanej povinnej účasti na vzdelávacích činnostiach, t.j. prednáškach a výpočtových cvičeniach, a získanie minimálneho počtu bodov z PET (10 TEC bodov). Celkový počet bodov, ktoré môže študent získať ku skúške z PET počas semestra je 30 bodov a z písomnej časti skúšky v skúškovom období môže študent získať maximálne 70 bodov. Samotný písomný skúšobný protokol pozostáva z dvoch častí:
- z teoretických otázok (TEOR) za 40 bodov;
- z príkladov (PR) za 30 bodov.

Príklady (PR) sa píšu ako prvé a to výlučne formou elektronického testu, ktorý trvá 50 minút. Na daný termín písania príkladov sa musí študent prihlásiť elektronicky. Na daný termín sa musí študent prihlásiť elektronicky. Podmienkou na prihlásenie je vypracovanie Cvičného skúškového testu s úspešnosťou 100%. Nenapísaním testu z príkladov študent nestráca termín skúšky. Napísaním príkladov s úspešnosťou lepšou ako 17 bodov sa toto hodnotenie ponecháva na celé obdobie akademického roka a študent sa môže zúčastniť teoretickej časti skúšky. Na teoretickú časť skúšky (75 minút) sa študent prihlasuje prostredníctvom Akademického informačného systému.

Požadované minimum v každej z daných troch častí skúšky je 10 bodov za priebežné elektronické testy počas semestra (TEC), 15 bodov za TEOR a 17 bodov za PR.

V prípade, že študent nezískal minimálny počet bodov z PET počas semestra, bude mu počas skúškového obdobia umožnené písať celkový opravný test (30 bodový, trvanie 50 minút). Na termín písania testu sa študent prihlasuje elektronicky. Získané body TEC sa pripočítavajú k hodnoteniu skúšky.

Teoretické otázky sú výberom a prípadne kombináciou otázok zverejnených v zoznamoch Teoretické otázky a problémy.

Príklady sú výberom čiastočne upravených príkladov z Harmonogramu odporúčaných úloh.

Skúšobný protokol vyhodnocuje spravidla prednášajúci, u ktorého je študent registrovaný v rozvrhovom module AIS (Akademického informačného systému). Študent má právo oboznámiť sa s hodnotením jednotlivých otázok, ako aj so správnym riešením. Študent musí vedieť vysvetliť pojmy a postupy použité pri odpovedi na otázky. V opačnom prípade sa body za otázku nezapočítajú.

Hodnotenie skúšky je podľa celkového získaného počtu percent alebo zo 100 bodov nasledovné:

Počet bodov = TEC + TEOR + PR

Počet percent / bodov Hodnotenie
92,0 - 100,0 A
83,0 - 91,0 B
74,0 - 82,0 C
65,0 - 73,0 D
56,0 - 64,0 E
0,00 - 55,0 FX

Ak študent dosiahol na skúške percentuálnu hodnotu 50 až 55% z celkového počtu bodov, skúšajúci môže po zvážení vypracovania jednotlivých častí skúšky a s prihliadnutím na úspešnosť testov v systéme Moodle počas semestra, preveriť u študenta znalosť problematiky pre získanie výsledného hodnotenia E.

Študent sa musí na skúšku vopred prihlásiť (a prípadne sa z nej včas odhlásiť) pomocou Akademického informačného systému STU. Študentovi, ktorý sa bez odhlásenia a ospravedlnenia nezúčastní na skúške, na ktorú je prihlásený, termín skúšky prepadne – zapíše sa mu známka FN. O organizačnom priebehu skúšky môže byť študent informovaný aj prostredníctvom e-mailu v AIS.

Informácie a študijné materiály pre študentov (sylaby prednášok, harmonogramy výpočtových cvičení, zoznamy teoretických otázok na skúšku, elektronické verzie skrípt a pod.) sú čiastočne rozposielané (aktuálne informácie) prostredníctvom e-mailu v AIS alebo dostupné kompletne na www stránke.
https://moodle.uiam.sk/course/view.php?id=517
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa stredoškolské poznatky z mechaniky hmotného bodu, sústavy hmotných bodov, tuhého telesa, kmitania, mechaniky tekutín a molekulovej fyziky. Naučí sa aplikovať fyzikálne zákony na riešenie jednoduchých fyzikálnych úloh z uvedených oblasti mechaniky.
 
Stručná osnova predmetu:
Fyzikálna veličina a fyzikálne jednotky. Mechanika hmotného bodu, sústavy hmotných bodov a tuhého telesa. Práca a energia. Zákony zachovania a ich aplikácie. Kmitanie. Mechanika kvapalín. Molekulová fyzika a termika.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LUKEŠ, V. -- KLEIN, E. Fyzika II – Úlohy a testy. Bratislava: Nakladateľstvo STU , 2011. 155 s. ISBN 978-80-227-3571-1.
LUKEŠ, V. -- SLÁDEK, V. -- VAGÁNEK, A. Základy fyziky -Príklady [elektronický zdroj]. Bratislava : Slovenská chemická knižnica, 2012. 64 s. ISBN 978-80-89597-00-0.
LUKEŠ, V. -- KLEIN, E. Fyzika I: Úlohy a testy. In.
TEPLIČKA, I. Fyzika: Pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách. Nitra : Enigma, 1998. 277 s. ISBN 80-85471-58-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 48

ABCDEFX
8,3 %8,3 %20,8 %22,9 %35,4 %4,3 %
Vyučujúci: Ing. Július Annus (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Jaroslav Granatier, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Ján Matúška, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Peter Poliak, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 23. 9. 2019
Schválil: prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 23. 09. 2019.

Typ výstupu: