24. 6. 2019  20:02 Ján
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N421Z0_4B - Základy laboratórnej techniky (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N421Z0_4B
Názov predmetu: Základy laboratórnej techniky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (konverzný) - bakalársky (povinný), 1. semester
biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie (konverzný) - bakalársky (povinný), 1. semester
biotechnológia (konverzný) - bakalársky (povinný), 1. semester
chémia, medicínska chémia a chemické materiály (konverzný) - bakalársky (povinný), 1. semester
chemické inžinierstvo (konverzný) - bakalársky (povinný), 1. semester
potraviny, výživa, kozmetika (konverzný) - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Testy, ústne skúšanie k téme laboratórneho cvičenia. Známkovanie je odvodené od aktuálne platného Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
 
Výsledky vzdelávania:
Na konkrétnej práci v laboratóriu študent získa praktické skúsenosti a zručnosti zo základov laboratórnej techniky a základných činností v chemickom laboratóriu.
 
Stručná osnova predmetu:
Fyzikálne veličiny a jednotky. Laboratórne sklo. Váženie, meranie objemu, stanovenie hustoty, meranie indexu lomu kvapaliny. Príprava a riedenie roztokov. Odmerná analýza. Práca s mikroskopom. Základy spracovania výsledkov opakovaných meraní.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KLEIN, E. Fyzikálna chémia, Praktikum. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2009. 191 s. ISBN 978-80-227-3187-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 62

ABCDEFX
46,8 %24,2 %9,7 %9,7 %1,6 %8,0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Erik Klein, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: doc. Ing. Erik Klein, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: