14. 12. 2019  0:11 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N425Z0_4I - Základy potravinárskeho inžinierstva (FCHPT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N425Z0_4I
Názov predmetu: Základy potravinárskeho inžinierstva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: výživa a hodnotenie kvality potravín - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu 2 písomné testy z príkladov spolu za 50 bodov. Na ich úspešné absolvovanie je potrebných 27,5 bodov. Písomná skúška z teórie je hodnotená 50 bodmi. Na úspešné absolvovanie ústnej skúšky je potrebných minimálne 27,5 bodov. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje aj písomné testy a aj ústnu skúšku. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovne: A 91 100 bodov, B 82 90 bodov, C 73 81 bodov, D 64 72 bodov, E 55 63 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti zo základov kinetiky, stechiometrie a termodynamiky bioprocesov, o základných modeloch bioreaktorov ich návrhových a prevádzkových výpočtoch, o základných konštrukčných aspektoch bioreaktorov a o sterilizácii bioreaktorov.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Kinetika bioprocesov
1.1. Enzýmová kinetika
1.1.1. Homogénne kvapalné systémy
1.1.2. Systémy s nerozpustným kvapalným alebo tuhým substrátom.
1.1.3. Inaktivácia enzýmov
1.2. Stechiometria bunkových kultivácií
1.2.1. Aeróbne kultivácie
1.2.2. Anaeróbne kultivácie
1.3. Termodynamika bunkových kultivácií
1.3. Kinetika bunkových kultivácií
2. Bioreaktory
2.1. Vsádzkové bioreaktory
2.2. Prítokové bioreaktory
2.3. Prietokové bioreaktory
2.3.1. Miešané reaktory
2.3.2. Rúrové reaktory
2.4. Aeróbne bioreaktory
2.5. Scale up bioreaktorov
3. Sterilizácia
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
BÁLEŠ, V. MÉSZÁROS, A. POLAKOVIČ, M. ŠTEFUCA, V. MUNTEAN, O. Biochemické technológie: Biochemical Technologies. Bratislava : AB ART, 2003. 128 s. ISBN 80 89006 75 2.
DORAN, P M. Bioprocess Engineering Principles. London : Academic Press, 1995. 439 s. ISBN 0 12 220856 0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet Základy potravinárskeho inžinierstva je odporúčaný pre študentov 1. ročníka študijného programu Výživa a hodnotenie kvality potravín.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 75

ABCDEFX
8,0 %24,0 %38,7 %16,0 %12,0 %1,3 %
Vyučujúci: prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 1. 2019
Schválil: prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 01. 2019.

Typ výstupu: